Categories
ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු (Blog posts)

[Funding alert] Healthtech startup oDoc raises $1M in pre-Series A funding round

[Funding alert] Healthtech startup oDoc raises $1M in pre-Series A funding round

From left: CEO Heshan Fernando, Chief Growth Officer Nare Bandaranayake, Chief Medical Officer Dr. Janaka Wickramasinghe and COO Ashik Bari 

Business-to-business telemedicine app oDoc on Tuesday announced it has raised $1 million in pre-series A funding. Existing investor Techstars led the investment round, along with Silicon Valley venture capital firms Hustle Fund and Unpopular Ventures. Other notable investors included Cherif Habib, Co-founder of Dialogue, a Canadian telemedicine startup with over $50 million in ARR; Vir Kashyap, Co-founder of Babajob; and LPs Bill and Leonard Lynch. “oDoc saw mass adoption across both patients and practitioners, with telemedicine being the only option for non-urgent healthcare during the lockdown.” “oDoc is taking on one of the most important problems we face — timely and affordable access to healthcare.

View Article on startuparound.com

Shares

Back to oDoc Blog

Back to oDoc Blog

Categories
ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු (Blog posts)

[Funding alert] Healthtech startup oDoc raises $1M in pre-Series A funding round

[Funding alert] Healthtech startup oDoc raises $1M in pre-Series A funding round

From left: CEO Heshan Fernando, Chief Growth Officer Nare Bandaranayake, Chief Medical Officer Dr. Janaka Wickramasinghe and COO Ashik Bari 

Business-to-business telemedicine app oDoc on Tuesday announced it has raised $1 million in pre-series A funding.

Existing investor Techstars led the investment round, along with Silicon Valley venture capital firms Hustle Fund and Unpopular Ventures. Other notable investors included Cherif Habib, Co-founder of Dialogue, a Canadian telemedicine startup with over $50 million in ARR; Vir Kashyap, Co-founder of Babajob; and LPs Bill and Leonard Lynch.

THE INVESTMENT WILL BE USED TO EXPAND OPERATIONS AND CREATE A SEAMLESS CUSTOMER EXPERIENCE ACROSS THE HEALTHCARE AND INSURANCE VERTICALS.

Founded in 2017 by Heshan Fernando (CEO), Nare Bandaranayake (Chief Growth Officer), Janaka Wickramasinghe (Chief Medical Officer), and Ashik Bari (COO), oDoc connects patients with doctors for video consultations and fulfils home diagnostics and medicine delivery.

Based in Sri Lanka, the app also provides a plug-and-play telemedicine solution for users. oDoc operates on a subscription model that starts at Rs 15 per user per month for unlimited video, audio, and chat consultations with doctors.

The company claims to have witnessed five times growth in revenues in 2020, while maintaining healthy unit economics.

“This growth was fuelled by the pandemic, which was a watershed for the global telemedicine industry,” the founders said in a press release. “oDoc saw mass adoption across both patients and practitioners, with telemedicine being the only option for non-urgent healthcare during the lockdown.”

The company also launched the Sri Lankan National Telemedicine Platform during the pandemic on behalf of the country’s health ministry as a corporate social responsibility project, enabling Sri Lankans to obtain free medical advice from any corner of the country. 

“AT ODOC, WE STRIVE TO MAKE HIGH-QUALITY HEALTHCARE UNIVERSALLY ACCESSIBLE, AFFORDABLE AND PERSONAL,” FERNANDO SAID. “WE ARE EXCITED TO TRANSITION TO THE NEXT PHASE OF GROWTH, MOVING FROM A STARTUP TO A SCALE-UP, AND ARE THRILLED TO HAVE SOME OF SILICON VALLEY’S BEST VENTURE BUILDERS BACKING US.”

Currently, the company has a network of more than 1,000 partner doctors, reaching out to 200,000 people, and over 65 corporate entities in Sri Lanka, India, the Maldives, and Cambodia.

“We are pleased to back Heshan and the oDoc team as they have demonstrated grit and capital efficiency,” said Shiyan Koh, Managing Partner at Hustle Fund. “oDoc is taking on one of the most important problems we face — timely and affordable access to healthcare. Consumers’ willingness to use digital health solutions has only accelerated during the COVID-19 pandemic and we see multiple paths to growth here.”

View Article on myfinancial.tech

Shares

Back to oDoc Blog

Back to oDoc Blog

Categories
ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු (Blog posts)

Healthtech startup oDoc raises $ 1 m in pre-series A funding

Healthtech startup oDoc
raises $ 1 m in pre-series A funding

From left: CEO Heshan Fernando, Chief Growth Officer Nare Bandaranayake, Chief Medical Officer Dr. Janaka Wickramasinghe and COO Ashik Bari 

oDoc, Sri Lanka’s leading digital health company, announced it had closed $ 1 million in pre-series A funding at double its previous valuation.

The funding will be used to create a seamless customer experience across the healthcare and insurance verticals in the region.

Existing investor Techstars led the investment round along with leading Silicon Valley venture capital firms, Hustle Fund and Unpopular Ventures. 

Other notable investors included Cherif Habib (co-founder of Dialogue, a Canadian telemedicine start-up with over $50M in ARR), Vir Kashyap (co-founder of Babajob) and LPs Bill & Leonard Lynch.

The investment will be used to expand operations and create a seamless customer experience across the healthcare and insurance verticals in the region. 

Founded in 2017, the company connects patients with doctors for video consultations and fulfils home diagnostics and medicine delivery. The company grew revenues by 5X in 2020 whilst maintaining healthy unit economics. 

This growth was fuelled by the pandemic, which was a watershed for the global telemedicine industry. oDoc saw mass adoption across both patients and practitioners, with telemedicine being the only option for non-urgent healthcare during the lockdown. 

During the pandemic, the company also launched the Sri Lankan National Telemedicine Platform on behalf of the Ministry of Health in Sri Lanka as a CSR project, thus enabling any Sri Lankan to obtain free medical advice from any corner of the county. 

Hustle Fund Managing Partner Shiyan Koh commenting on the funding, stated, “We are pleased to back Heshan and the oDoc team as they have demonstrated grit and capital efficiency. oDoc is taking on one of the most important problems we face – timely and affordable access to healthcare. Consumers’ willingness to use digital health solutions has only accelerated during the COVID-19 pandemic and we see multiple paths to growth here.”

oDoc Co-Founder and CEO Heshan Fernando stated, “At oDoc, we strive to make high-quality healthcare universally accessible, affordable and personal. We are excited to transition to the next phase of growth, moving from a startup to a scale-up and thrilled to have some of Silicon Valley’s best venture builders backing us.”

With the rise of the pandemic, telemedicine services have become more critical in reducing virus contagion by reducing the need for physical waiting rooms and improving patient outcomes as other ailments and illnesses were not neglected due to missed/late diagnosis due to the fear of visiting physical healthcare hubs. 

oDoc currently has a network of 1,000+ partner doctors, covering 200,000 lives and 65+ corporates across Sri Lanka, India, the Maldives and Cambodia.

View Article on ft.lk

Shares

Back to oDoc Blog

Back to oDoc Blog

Categories
ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු (Blog posts) Uncategorized

தொற்றுப் பரவலின் போது ஊழியர்களை பாதுகாப்பதற்காக வரையறைகளற்ற வைத்திய ஆலோசனைகளை வழங்கும் oDoc

தொற்றுப் பரவலின் போது ஊழியர்களை பாதுகாப்பதற்காக வரையறைகளற்ற வைத்திய ஆலோசனைகளை வழங்கும் oDoc

நாட்டில் சுகாதார பராமரிப்பு app ஐ அறிமுகம் செய்த முதல் நிறுவனமான oDoc, நாட்டின் வியாபார ஸ்தாபனங்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கும் உயர்தர ஒன்லைன் சுகாதார பராமரிப்பு சேவைகளை வழங்குவதை மேம்படுத்தியுள்ளது.

வியாபாரங்கள் மற்றும் கூட்டாண்மை நிறுவனங்களை இலக்காகக் கொண்டு oDoc இனால் வியாபார சேவைகளுக்கு வழங்கப்படும் சேவையினூடாக ஊழியர் ஒருவருக்கும் அவரின் 3 குடும்ப அங்கத்தவர்களும் வரையறைகள்ள மருத்துவ ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக மாதாந்தம் 60 ரூபாய் எனும் குறைந்த கட்டணத்தை வழங்குகின்றது. ஹேஷான் பெர்னான்டோ வைத்தியர். ஜனக விக்ரமசிங்க சொஹான் தர்மராஜா மற்றும் கீத் டி அல்விஸ் ஆகியோர் இணைந்து 2017 ஆம் ஆண்டு நிறுவியிருந்த oDoc, படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்துரூபவ் 200,000 க்கும் அதிகமான பாவனையாளர்களை தன்வசம் கொண்டுள்ளது. இதனூடாக அதன் நம்பத்தகுந்த சேவை மட்டம் மேலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொவிட்-19 தொற்றுப் பரவல் ஆரம்பித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த சேவையின் பெறுமதி மேலும் உணரப்பட்டிருந்ததுடன் புதிய பாவனையாளர்கள் பதிவுகளில் 474% அதிகரிப்பு வைத்திய ஆலோசனைகளில் 296% அதிகரிப்பு மருந்துப் பொருட்கள் ஓடர் செய்வதில் 107% அதிகரிப்பு மற்றும் B2B வருமானத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக 100% அதிகரிப்பு பதிவாகியிருந்தது.

இணை ஸ்தாபகரும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியுமான ஹேஷான் பெர்னான்டோ கருத்துத் தெரிவிக்கையில், ´சுகாதார பராமரிப்பு சேவைகளை இலகுவாக பெற்றுக் கொள்வது, சகாயத்தன்மை மற்றும் பிரத்தியேகத்தன்மை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆரம்பித்த எமது செயற்பாடுகளை இன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் முன்னெடுக்கின்றோம். இதுவரையில் தமது ஊழியர்களுக்கு அனுகூலங்களைப் பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில், எம்முடன் 65 நிறுவனங்கள் கைகோர்த்துள்ளன. அதில் AIA insurance, HNB, Crystal Martin மற்றும் Brandix போன்றன சிலவாகும்என்றார்.

ஹேஷான் மேலும் தெரிவிக்கையில், ´ஆர்வமுள்ள சுகாதார பராமரிப்பு துறையைச் சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து கடந்த சில மாதங்களில் குறிப்பிடத்தக்களவு அதிகரிப்பை நாம் அவதானித்திருந்தோம். தமது ஊழியர்களின் மருத்துவ தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காகரூபவ் பல நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் இந்தச் சேவையுடன் தம்மைப் பதிவு செய்துள்ளன. இது தற்போது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேவையாக அமைந்துள்ளது. கூட்டாண்மை நிறுவனங்களின் பாரிய சொத்தாக திகழும் ஊழியர்களின் நலனில் அவை முதலிடுகின்றனஎன்றார்.

பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் காணப்படும் மருத்துவ அல்லது சுகயீனமுற்றோருக்கான ஓய்வு அறைகளில் oDoc app செயற்படுத்தப்பட்ட tab போன்ற டிஜிட்டல் சாதனங்களை நிறுவும் விசேட ஏற்பாடுகளை oDoc மேற்கொண்டுள்ளது. களத்தில் oDoc வசதியை பயன்படுத்துவதற்கு தாதியர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் பிரகாரம், ஊழியர்களின் சுகாதார தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு தமது ஸ்மார்ட் சாதனங்களில் app ஐ பதிவிறக்கம் செய்து இந்தச் சேவையை பயன்படுத்த முடியும். எமது 42% ஆன செயலிலுள்ள b2bபாவனையாளர்கள் இந்தத் தொற்றுப் பரவலின் போது தம்மைப் பதிவு செய்து கொண்டவர்களாவர்.

இலங்கையில் காணப்படும் முதல்தர சுகாதாரப் பராமரிப்பு app ஆக oDoc அமைந்துள்ளதுடன் 1000 க்கும் அதிகமான SLMC, இல் பதிவு செய்யப்பட்ட வைத்தியர்கள் 60 க்கும் அதிகமான விசேட சிகிச்சைகளுக்கான தயார்நிலையிலுள்ள வைத்தியர்களை அணுகும் வசதியை வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலும் எந்நேரத்திலும் 3 நிமிடங்களினுள் வழங்குகின்றது. வைத்தியர் ஆலோசனைகளை எந்தவித மேலதிக கட்டணங்களுமின்றி நிறுவனசார் பாவனையாளர்கள் தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும். இந்தச் சேவையை பெற்றுக் கொள்வதற்குரூபவ் மாதாந்தம் 15000 ரூபாய் எனும் அடிப்படைக் கட்டணத்தில் வருடமொன்றுக்கு நிறுவனங்கள் தம்மைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளுக்கு அப்பாலும் இதன் செயற்பாடுகள் விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இந்தியா, மாலைதீவுகள் மற்றும் கம்போடியா போன்ற நாடுகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

View the article on Derana – Tamil

Shares

Back to oDoc Blog

Back to oDoc Blog

Categories
ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු (Blog posts) Uncategorized

oDoc provides online healthcare services to Organisations

oDoc provides online healthcare services to organisations

oDoc, one of the first companies to launch a healthcare app in Sri Lanka, has taken the venture one step further offering premium online healthcare services to organisations and business establishments in the country.

Specifically targeted at businesses and corporates, oDoc for business provides companies the facility to subscribe for healthcare advice at a minimal monthly cost of Rs.60 per employee granting them access to unlimited medical consultations for the employee and three family members.

Co-Founder and CEO, Heshan Fernando, said, “We were driven with the intention of making healthcare easily accessible, affordable and truly personal and put our shoulder to the wheel to drive this initiative to what it is today. Thus far we have over 65 corporates who have signed up with us to obtain this service for the benefit of their employees.

“We saw a marked increase in interest in healthcare during the past few months. Many organisations and factories have signed up for this facility to attend to their employees’ medical needs. It has become the need of the hour. Corporates are investing in the wellbeing of the employees who are their largest asset,” he said.

oDoc has also made arrangements to install digital devices such as tabs supported with the oDoc app in the medical or sick rooms at various factories. The on-site nurses are trained to use oDoc and attend to the needs of the workers. In the instance of corporate organisations, employees are able to download the app onto their smart devices and access the services.

View Article on Sunday Observer

Shares

Back to oDoc Blog

Back to oDoc Blog