අපත් සමග ලොව උසස්ම තත්වයේ වෛද්‍යවරුන් සිටී!

විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සොයාගැනීම සඳහා...

Minoli , De Silva , Colombo North Teaching Hospital, Cherith Family Clinic Wattala

Dr. Minoli De Silva

වෛද්‍ය

Colombo North Teaching Hospital, Cherith Family Clinic Wattala

Eranthee , Walgampaya , oDoc, Clinic, No 40, 33rd lane, Wellawatte, Colombo 6

Dr. Eranthee Walgampaya

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Clinic, No 40, 33rd lane, Wellawatte, Colombo 6

Yasoja , Gunawardene , oDoc Worldwide

Dr. Yasoja Gunawardene

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

oDoc Worldwide

Dushyan , Dissanayake , oDoc Worldwide, Lanka Hospitals

Dr. Dushyan Dissanayake

Occupational Health Physician

oDoc Worldwide, Lanka Hospitals

Punyajith , Walgampaya , oDoc Worldwide, Dispensary and Surgery wellawatte

Dr. Punyajith Walgampaya

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Dispensary and Surgery wellawatte

Hashir , Ariff , oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Lanka Hospitals, Joseph Fraser Hospitals, Durdans Hospital

Dr. Hashir Ariff

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Lanka Hospitals, Joseph Fraser Hospitals, Durdans Hospital

Shanika , Sharma , oDoc

Dr. Shanika Sharma

වෛද්‍ය

oDoc

Kulasiri , Buddhakorala , oDoc, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Durdans Hospital, Nawaloka Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

Dr. Kulasiri Buddhakorala

Venereologist

oDoc, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Durdans Hospital, Nawaloka Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

Rohitha , Seneviratne , oDoc Worldwide, Joseph Fraser Hospital, Asiri Central Hostpital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, KINGS Hospital

Dr. Rohitha Seneviratne

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Joseph Fraser Hospital, Asiri Central Hostpital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, KINGS Hospital

Savinki , Rambadagalla , oDoc

Dr. Savinki Rambadagalla

වෛද්‍ය

oDoc

Anil , Weerasinghe , oDoc, Lanka Hospitals - Colombo 05

Dr. Anil Weerasinghe

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Lanka Hospitals - Colombo 05

Chandana , Herath , oDoc Worldwide, Suwasevana Hospital, Lakeside Adventist Hospital, Asiri Hospital

Dr. Chandana Herath

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Suwasevana Hospital, Lakeside Adventist Hospital, Asiri Hospital

Pabasari , Ginige , oDoc Worldwide, Amaya Medical Center

වෛද්‍ය පබසරී ගිනිගේ

මනෝ චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Amaya Medical Center

Chathurika , Batuwitage , oDoc

Dr. Chathurika Batuwitage

වෛද්‍ය

oDoc

Wasantha , Gamage , oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals PLC, Browns Hospital, Leesons Hospital

Dr. Wasantha Gamage

Ophthalmologist

oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals PLC, Browns Hospital, Leesons Hospital

Indika , Weerapperuma , oDoc, Kinross Dental Care

Dr. Indika Weerapperuma

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc, Kinross Dental Care

Damitra , De Silva , oDoc

Dr. Damitra De Silva

වෛද්‍ය

oDoc

Jennifer , Maddumage , oDoc

Dr. Jennifer Maddumage

වෛද්‍ය

oDoc

Sabith , Salieh , oDoc Worldwide, Caretech Health

Dr. Sabith Salieh

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Caretech Health

Malika , Weerasinghe , oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

වෛද්‍ය මාලිකා වීරසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

Samantha , De Silva , oDoc, Lanka Hospitals, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Park Hospital (Pvt) Ltd

Dr. Samantha De Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc, Lanka Hospitals, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Park Hospital (Pvt) Ltd

Laxman , Mahendran , oDoc

Dr. Laxman Mahendran

වෛද්‍ය

oDoc

Shabbir , Akbarally , oDoc, Al Shifa Medical Centre

Dr. Shabbir Akbarally

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Al Shifa Medical Centre

Mandika , Wijeratne , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, Lanka Hospitals, Santa Dora Hospital

Dr. Mandika Wijeratne

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, Lanka Hospitals, Santa Dora Hospital

Ahamed , Nihaj , oDoc Worldwide

Dr. Ahamed Nihaj

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Keshinie , Samarasekara , oDoc Worldwide

Dr. Keshinie Samarasekara

චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Chaminda , Goonetilleke , oDoc Worldwide

Dr. Chaminda Goonetilleke

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ratnasingam , Gobith , oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

Dr. Ratnasingam Gobith

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

Dulanie , Gunasekera , oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Joseph Fraser Memorial Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Dr. Dulanie Gunasekera

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Joseph Fraser Memorial Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Dinuka , Guruge , oDoc Worldwide

Dr. Dinuka Guruge

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Nalika , De Silva , oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Lanka Hospitals, Sachithra Hospital, Ninewells Hospital (Pvt) Ltd

Dr. Nalika De Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Lanka Hospitals, Sachithra Hospital, Ninewells Hospital (Pvt) Ltd

Danthanarayanage , Saranathilake , oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

Dr. Danthanarayanage Saranathilake

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

Nusair , Mohamed , oDoc Worldwide, Teaching hospital - Batticaloa

Dr. Nusair Mohamed

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Teaching hospital - Batticaloa

Ahlam , Mohamed Musthaffa , oDoc Worldwide

Dr. Ahlam Mohamed Musthaffa

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suhail , Yoosuf , oDoc Worldwide

Dr. Suhail Yoosuf

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Dilanka , Tilakaratne , oDoc Worldwide

Dr. Dilanka Tilakaratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Azard , oDoc Worldwide

Dr. Mohamed Azard

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Shemoon , Marleen , oDoc Worldwide, Sri Jayewardenepura General Hospital, Nugegoda, Ninewells Hospital, Colombo 5 - Tuesday - 4 pm, Thursday- 4 pm, Friday - 4 pm, Saturday- 12 noon, Lanka Hospital, Colombo 5 - Monday - 4 pm, Durdans Hospital, Colombo 3 - Wednesday - 4 pm

Dr. Shemoon Marleen

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Sri Jayewardenepura General Hospital, Nugegoda, Ninewells Hospital, Colombo 5 - Tuesday - 4 pm, Thursday- 4 pm, Friday - 4 pm, Saturday- 12 noon, Lanka Hospital, Colombo 5 - Monday - 4 pm, Durdans Hospital, Colombo 3 - Wednesday - 4 pm

Sasitha , Fernando , oDoc Worldwide

Dr. Sasitha Fernando

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Sanooz , oDoc Worldwide

Dr. Mohamed Sanooz

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Shyama , Basnayake , oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Dr. Shyama Basnayake

නව උපත් පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Mohamed , Yousuf , oDoc Worldwide

Dr. Mohamed Yousuf

චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Nadisha , Dissanayake , oDoc Worldwide

Dr. Nadisha Dissanayake

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mahendra , Somathilaka , oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, Durdans Hospital, Asia Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Ceylinco Healthcare Centre

Dr. Mahendra Somathilaka

Paediatric & Adolescent Oncologist

oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, Durdans Hospital, Asia Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Ceylinco Healthcare Centre

Ali Akram , Ali Uthuman , oDoc Worldwide

Dr. Ali Akram Ali Uthuman

චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Chandra , Jayasuriya , oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, CDEM Hospital, Durdans Hospital, Golden Key Hospitals Limited, Nawaloka Hospital, Pannipitiya Private Hospital

Dr. Chandra Jayasuriya

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, CDEM Hospital, Durdans Hospital, Golden Key Hospitals Limited, Nawaloka Hospital, Pannipitiya Private Hospital

D.K. , Anthony , Nawaloka Hospital , Ninewells Hospital , Nawaloka Elite Centre, Nawaloka Premier Center, Ninewells Family Wellness

Dr. D.K. Anthony

භෞත චිකිත්සක

Nawaloka Hospital , Ninewells Hospital , Nawaloka Elite Centre, Nawaloka Premier Center, Ninewells Family Wellness

Lasantha , Mahanama , oDoc Worldwide, Osro Hospitals

Dr. Lasantha Mahanama

ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Osro Hospitals

Manaff , Sheriff , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, The Central Hospital, Lanka Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC, Hemas Hospitals, Golden Key Eye & ENT Hospital Limited, Western Hospital

Dr. Manaff Sheriff

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Durdans Hospital, The Central Hospital, Lanka Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC, Hemas Hospitals, Golden Key Eye & ENT Hospital Limited, Western Hospital

Leel , Gamarathna , oDoc Worldwide, Medical Centre - Bokundara

Dr. Leel Gamarathna

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Medical Centre - Bokundara

Lasith , Uyanege , oDoc Worldwide, Sentara Family Care & Channel Center, District General Hospital - Matale

Dr. Lasith Uyanege

පෝෂණවේදි

oDoc Worldwide, Sentara Family Care & Channel Center, District General Hospital - Matale

Kayathri , Periasamy , oDoc Worldwide, The Central Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospitals PLC, Nawaloka Hospitals PLC

Dr. Kayathri Periasamy

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, The Central Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospitals PLC, Nawaloka Hospitals PLC

Chryshanth , Dalpatadu , oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Lanka Hospitals, Medihelp Hospital

Dr. Chryshanth Dalpatadu

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Lanka Hospitals, Medihelp Hospital

Kushan , Atukorala , oDoc Worldwide

Dr. Kushan Atukorala

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Nalaka , Gunawansa , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital

Dr. Nalaka Gunawansa

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital

M.I. , Qurshieth , oDoc Worldwide, NHSL

Dr. M.I. Qurshieth

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NHSL

Habeeba , Sheriff , oDoc Worldwide

Dr. Habeeba Sheriff

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

C. M. Asela , Anthony , T & A Medics, 374 Galle Road, Colombo 3

Dr. C. M. Asela Anthony

පවුලේ වෛද්‍ය

T & A Medics, 374 Galle Road, Colombo 3

Roshan , Zaid , oDoc Worldwide , Lanka Hospital

වෛද්‍ය රොශාන් සයීඩ්

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide , Lanka Hospital

Ganeshamoorthy , Sritharan , oDoc Worldwide

Dr. Ganeshamoorthy Sritharan

Surgical Oncologist (Cancer Surgeon)

oDoc Worldwide

Prasanna , Dissanayake , Asiri Central Hospital, oDoc Worldwide

Dr. Prasanna Dissanayake

Occupational Therapist

Asiri Central Hospital, oDoc Worldwide

Sathyajith , Ihalagama , oDoc Worldwide

Dr. Sathyajith Ihalagama

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suneth , Lindamulage , oDoc Worldwide

Dr. Suneth Lindamulage

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Anusha , Jatheesan ,

Dr. Anusha Jatheesan

පෝෂණවේදි

Haniffa , Hisham ,

Dr. Haniffa Hisham

වෛද්‍ය

Ahamed , Riyaaz , oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Medical Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

Dr. Ahamed Riyaaz

චිකිත්සක

oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Medical Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

M.M. , Faiz , oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital , Park Hospitals (Pvt) Ltd

Dr. M.M. Faiz

ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital , Park Hospitals (Pvt) Ltd

Nadeena , Jayasuriya , oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Durdans Hospital, Hemas Hospital, Suwasena Hospital

Dr. Nadeena Jayasuriya

Oral & Maxillofacial Surgeon

oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Durdans Hospital, Hemas Hospital, Suwasena Hospital

Manthi Dilruwa , Disanayake , oDoc Worldwide

Dr. Manthi Dilruwa Disanayake

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Himali , Atapattu , oDoc Worldwide

Dr. Himali Atapattu

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chandana , Kanakaratna , oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital

Dr. Chandana Kanakaratna

Geriatric Physician

oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital

Malinda , Karunasagara , oDoc Worldwide

Dr. Malinda Karunasagara

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Hiran , Amarasekera ,

Dr. Hiran Amarasekera

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Ashan , Abeyewardene , oDoc Worldwide, Healthylife Clinic, Hemas Hospital , Nawaloka Hospital, Asiri Central Hospital, Durdans Hospital

Dr. Ashan Abeyewardene

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Healthylife Clinic, Hemas Hospital , Nawaloka Hospital, Asiri Central Hospital, Durdans Hospital

Sankha , Randenikumara , oDoc Worldwide, The Family Health Clinic - Wattala

Dr. Sankha Randenikumara

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, The Family Health Clinic - Wattala

Disna , Kumari , oDoc Worldwide, Panadura Medical Services (Pvt) Ltd

Dr. Disna Kumari

පෝෂණවේදි

oDoc Worldwide, Panadura Medical Services (Pvt) Ltd

Harshini , Meegaswatte , oDoc Worldwide, Hemas Hospital , Lanka Hospitals, Nawaloka Hospital, Wtc Wellness Studio, Durdans Hospital, NineWells Care

Dr. Harshini Meegaswatte

Dietitian, Nutritionist

oDoc Worldwide, Hemas Hospital , Lanka Hospitals, Nawaloka Hospital, Wtc Wellness Studio, Durdans Hospital, NineWells Care

Milton , Mathushan , oDoc Worldwide

Dr. Milton Mathushan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

M.M.M. , Riswan , oDoc Worldwide

Dr. M.M.M. Riswan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Pushpakumara ,

Dr. Janaka Pushpakumara

වෛද්‍ය

Premini , Rajendiran , oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Dr. Premini Rajendiran

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Kanchana , Mallawaarachchi , oDoc Worldwide, District General Hospital - Hambantota

Dr. Kanchana Mallawaarachchi

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, District General Hospital - Hambantota

Pasindu , Tillekeratne , oDoc Wordwide

Dr. Pasindu Tillekeratne

අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Wordwide

Deepa Himani , Liyanage , oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Dr. Deepa Himani Liyanage

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Sudesh , Rupasinghe , oDoc Wordwide

Dr. Sudesh Rupasinghe

වෛද්‍ය

oDoc Wordwide

Niluka , Amarathunga , oDoc Worldwide

Dr. Niluka Amarathunga

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Amarasinghe ,

Dr. Janaka Amarasinghe

වෛද්‍ය

B. J. C. , Perera , Asiri Medical Hospital - Kirula Road , Kings Hospital - Colombo

Dr. B. J. C. Perera

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asiri Medical Hospital - Kirula Road , Kings Hospital - Colombo

Sanath P. , Lamabadusuriya ,

Dr. Sanath P. Lamabadusuriya

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mahen , Boralessa ,

Dr. Mahen Boralessa

වෛද්‍ය

Rayees , Musthafa , oDoc Worldwide, The Harley Street Clinic, Delmon Hospital

Dr. Rayees Musthafa

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, The Harley Street Clinic, Delmon Hospital

Nisal , Fernando ,

Dr. Nisal Fernando

වෛද්‍ය

Thilina , Liyanage ,

Dr. Thilina Liyanage

වෛද්‍ය

Yasas , Abeywickrema ,

Dr. Yasas Abeywickrema

වෛද්‍ය

Sumedha , Samankantha ,

Dr. Sumedha Samankantha

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Lakshman , Obeysekara ,

Dr. Lakshman Obeysekara

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mylashan , Mylvaganam ,

Dr. Mylashan Mylvaganam

වෛද්‍ය

Ahamed , Fouzan ,

Dr. Ahamed Fouzan

දන්ත වෛද්‍ය

Sathis , Wijemanne ,

Dr. Sathis Wijemanne

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

M. N. M. , Shafras (Jananam Fertility Center) , Jananam Fertility Centre - Colombo

Dr. M. N. M. Shafras (Jananam Fertility Center)

CLINICAL EMBRYOLOGIST

Jananam Fertility Centre - Colombo

Raveen , Hanwella ,

Dr. Raveen Hanwella

මනෝ චිකිත්සක

Tanya , Wijesinghe ,

Dr. Tanya Wijesinghe

භෞත චිකිත්සක

Sumudu , Medawela , oDoc Worldwide, Asiri Hospitals, Smile care Dental Clinic, DENTz AVENUE Dental Care & Implant Center

Dr. Sumudu Medawela

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Hospitals, Smile care Dental Clinic, DENTz AVENUE Dental Care & Implant Center

Sigrid , De Silva , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital

Dr. Sigrid De Silva

Dietitian

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital

Ajith , Sominanda ,

Dr. Ajith Sominanda

වෛද්‍ය

Ravindra , Welivita ,

Dr. Ravindra Welivita

වෛද්‍ය

Nizar , Abdurrahman , Kalubowila Teaching Hospital, Vasana Hospital - Dehiwala

Dr. Nizar Abdurrahman

වෛද්‍ය

Kalubowila Teaching Hospital, Vasana Hospital - Dehiwala

Haroon , Thowfeek , Sri Jayewardenepura General Hospital , RN HEALTH CLINIC, Barnes Place, Colombo 7 , VIDA PREMIER CLINIC, Deal Place A, Colombo 3

Dr. Haroon Thowfeek

පවුලේ වෛද්‍ය

Sri Jayewardenepura General Hospital , RN HEALTH CLINIC, Barnes Place, Colombo 7 , VIDA PREMIER CLINIC, Deal Place A, Colombo 3

Bhishmaan , Thevarajah ,

Dr. Bhishmaan Thevarajah

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Abdul Gafoor , Fahmy ,

Dr. Abdul Gafoor Fahmy

වෛද්‍ය

Lasitha , Karunasiri , oDoc Worldwide, District General Hospital - Embilipitiya

Dr. Lasitha Karunasiri

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, District General Hospital - Embilipitiya

Chathurarya , Siriwardena , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Dr. Chathurarya Siriwardena

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Naseem , Muhammed Hussain ,

Dr. Naseem Muhammed Hussain

වෛද්‍ය

Chrishan , Vethanayagam ,

Dr. Chrishan Vethanayagam

වෛද්‍ය

(Prof) K T , Sundaresan , oDoc Worldwide, Honorary Consultant Physician - Teaching Hospital , Batticoloa

Dr. (Prof) K T Sundaresan

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Honorary Consultant Physician - Teaching Hospital , Batticoloa

Prabhath , Wickramasinghe ,

Dr. Prabhath Wickramasinghe

වෛද්‍ය

Sagarie , De Silva ,

Dr. Sagarie De Silva

වෛද්‍ය

Shiyana , Ibrahim ,

Dr. Shiyana Ibrahim

වෛද්‍ය

Nishantha , Pathirana ,

Dr. Nishantha Pathirana

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Wimalasiri , Uluwattage ,

Dr. Wimalasiri Uluwattage

චිකිත්සක

A.C.M. , Faleel ,

Dr. A.C.M. Faleel

පවුලේ වෛද්‍ය

Lahiru , Prabodha , The GeneClinic - Galle, Hemas Southern Hospital - Galle, Ruhunu Hospital - Galle, Ferti south Fertility Center - Galle, Srikatha Hospital - Galle, Ninewells Hospital - Nawala, Colombo

Dr. Lahiru Prabodha

ජාන පිළිබඳ සායනික වෛද්‍ය

The GeneClinic - Galle, Hemas Southern Hospital - Galle, Ruhunu Hospital - Galle, Ferti south Fertility Center - Galle, Srikatha Hospital - Galle, Ninewells Hospital - Nawala, Colombo

Gunatheepan , Jeyarajah ,

Dr. Gunatheepan Jeyarajah

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Nadisha , Badanasinghe , Hemas Hospital - Wattala, Melsta Hospital - Ragama

Dr. Nadisha Badanasinghe

Allergist (Immunologist)

Hemas Hospital - Wattala, Melsta Hospital - Ragama

Lalith , Halambarachchige ,

Dr. Lalith Halambarachchige

වෛද්‍ය

Samantha , Kumarage ,

Dr. Samantha Kumarage

වෛද්‍ය

Nilmini , Wijekoon ,

Dr. Nilmini Wijekoon

වෛද්‍ය

P. N. B. , Wijekoon ,

Dr. P. N. B. Wijekoon

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Jazeem , Abdullah ,

Dr. Jazeem Abdullah

වෛද්‍ය

Sandaruwan , Liyanage ,

Dr. Sandaruwan Liyanage

වෛද්‍ය

Prasad , Srirajitha ,

Dr. Prasad Srirajitha

වෛද්‍ය

Wasantha , Wijenayake , oDoc Worldwide

Dr. Wasantha Wijenayake

ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

K. A. M , Ariyaratne , Nawaloka hospital- Colombo 2 (Sundays at 9 am, Tuesdays at 4.30pm and Thursdays at 4.30pm), Asiri Central Hospital-Colombo 10 ( Sundays at 10 am)

Dr. K. A. M Ariyaratne

Venereologist

Nawaloka hospital- Colombo 2 (Sundays at 9 am, Tuesdays at 4.30pm and Thursdays at 4.30pm), Asiri Central Hospital-Colombo 10 ( Sundays at 10 am)

Nanda , Pushpakumara ,

Dr. Nanda Pushpakumara

වෛද්‍ය

Ravimal , Galappaththi , Lanka Hospital - Colombo, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Winlanka Hospital - Nugegoda, Nawinna Medicare Hospital - Maharagama, Ceymed Healthcare Services - Nugegoda, Aurora Family Health Practice -Battaramulla

Dr. Ravimal Galappaththi

මනෝ චිකිත්සක

Lanka Hospital - Colombo, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Winlanka Hospital - Nugegoda, Nawinna Medicare Hospital - Maharagama, Ceymed Healthcare Services - Nugegoda, Aurora Family Health Practice -Battaramulla

Nimal , Wijesiri ,

Dr. Nimal Wijesiri

වෛද්‍ය

Priyanthika , De Alwis ,

Dr. Priyanthika De Alwis

වෛද්‍ය

Muthuramalingam , Ramasubbu ,

Dr. Muthuramalingam Ramasubbu

වෛද්‍ය

Rasheeda , Asgerally , Healthy Life Clinic

Dr. Rasheeda Asgerally

වෛද්‍ය

Healthy Life Clinic

Roshan , Jayasuriya ,

Dr. Roshan Jayasuriya

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය

Thilina , Maduranga ,

Dr. Thilina Maduranga

වෛද්‍ය

Akalanka , Dodamgoda ,

Dr. Akalanka Dodamgoda

වෛද්‍ය

Mohamed , Niyas ,

Dr. Mohamed Niyas

වෛද්‍ය

Sampath , Kariyawasam ,

Dr. Sampath Kariyawasam

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Upali , Piyarathna ,

Dr. Upali Piyarathna

වෛද්‍ය

Nihal , Peeris ,

Dr. Nihal Peeris

වෛද්‍ය

Nizrin , Haseen ,

Dr. Nizrin Haseen

වෛද්‍ය

Sampath , Nanayakkara ,

Dr. Sampath Nanayakkara

වෛද්‍ය

Namal , Ulluvisheva , oDoc Worldwide, Navy General Hospital - Welisara

Dr. Namal Ulluvisheva

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Navy General Hospital - Welisara

Azam , Sheriffdeen ,

Dr. Azam Sheriffdeen

වෛද්‍ය

Aadhil , Aziz ,

Dr. Aadhil Aziz

වෛද්‍ය

Padmalal , Pathirage ,

Dr. Padmalal Pathirage

ක්‍රීඩා වෛද්‍ය

Mohamed Nalir , Munlir ,

Dr. Mohamed Nalir Munlir

වෛද්‍ය

Shanika , Kumarasiri ,

Dr. Shanika Kumarasiri

වෛද්‍ය

Upendra , Wariyapola ,

Dr. Upendra Wariyapola

වෛද්‍ය

Dhananjaya , Bulathwatta ,

Dr. Dhananjaya Bulathwatta

වෛද්‍ය

Muthuppiiai , Murugamoorthy ,

Dr. Muthuppiiai Murugamoorthy

චිකිත්සක

Chamath , Fernando ,

Dr. Chamath Fernando

Palliative Care Physician

Sepalika , Jayamaha ,

Dr. Sepalika Jayamaha

චිකිත්සක

Ravi , Dissanayake ,

Dr. Ravi Dissanayake

චිකිත්සක

Yasar , Pathirana ,

Dr. Yasar Pathirana

වෛද්‍ය

Jayajeewa , Sugathapala , Base Hospital - Balangoda, Thushara Vision House- Balangoda, Balangoda Private Hospital, Life Care Hospital - Balangoda

Dr. Jayajeewa Sugathapala

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Base Hospital - Balangoda, Thushara Vision House- Balangoda, Balangoda Private Hospital, Life Care Hospital - Balangoda

Pradeep Chandana , Gunarathne , Nawinna Medicare Hospital

Dr. Pradeep Chandana Gunarathne

Occupational Therapist

Nawinna Medicare Hospital

Akhila , Wimalasundera ,

Dr. Akhila Wimalasundera

වෛද්‍ය

Dinesh , Perera ,

Dr. Dinesh Perera

වෛද්‍ය

Virajinee , Rathnayake , oDoc Worldwide

Dr. Virajinee Rathnayake

Clinical Nutritionist

oDoc Worldwide

Nishantha , Nelumdeniya ,

Dr. Nishantha Nelumdeniya

වෛද්‍ය

Priyani , Pethiyagoda ,

Dr. Priyani Pethiyagoda

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Tina , Solomons , Ninewells Hospital, Durdans Hospital, Asiri Surgical Hospital, University Hospital - KDU

Dr. Tina Solomons

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Ninewells Hospital, Durdans Hospital, Asiri Surgical Hospital, University Hospital - KDU

Roshan , Sampath ,

Dr. Roshan Sampath

වෛද්‍ය

Iranga , Madushan ,

Dr. Iranga Madushan

වෛද්‍ය

Nihila , Sivapalasingam ,

Dr. Nihila Sivapalasingam

වෛද්‍ය

Shalinie , Nanayakkara ,

Dr. Shalinie Nanayakkara

වෛද්‍ය

Ajay , Jeyaseelan ,

Dr. Ajay Jeyaseelan

පවුලේ වෛද්‍ය

Eash , Kathiresan , oDoc Worldwide, KINGS Hospital, Nawaloka Hospitals PLC

Dr. Eash Kathiresan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, KINGS Hospital, Nawaloka Hospitals PLC

Chandrika , Rajapakshe ,

Dr. Chandrika Rajapakshe

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

Priyantha , Vithanage ,

Dr. Priyantha Vithanage

වෛද්‍ය

A. P. M. , Fahir ,

Dr. A. P. M. Fahir

වෛද්‍ය

Anagi , Gunasekara ,

Dr. Anagi Gunasekara

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Vishwa , Jayasinghe ,

Dr. Vishwa Jayasinghe

වෛද්‍ය

Saman , Gamage ,

Dr. Saman Gamage

චිකිත්සක

Chamari Kanchana , Perera ,

Dr. Chamari Kanchana Perera

වෛද්‍ය

Mohamed Firnaz , Buhary ,

Dr. Mohamed Firnaz Buhary

වෛද්‍ය

Firnaz , Badurdeen ,

Dr. Firnaz Badurdeen

වෛද්‍ය

Uditha , Dassanayake , oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals - Colombo, Durdans Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Asiri Surgical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

Dr. Uditha Dassanayake

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals - Colombo, Durdans Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Asiri Surgical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

Krishnamoorthy , Chandrasekher ,

Dr. Krishnamoorthy Chandrasekher

වෛද්‍ය

Niroshan , Seneviratne ,

Dr. Niroshan Seneviratne

මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සක

Gihan , Jayasingha , Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

Dr. Gihan Jayasingha

වෛද්‍ය

Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

G.N.B. , Walgampaya ,

Dr. G.N.B. Walgampaya

පවුලේ වෛද්‍ය

Aruni , Abeysinghe ,

Dr. Aruni Abeysinghe

මනෝ චිකිත්සක

Dumithra , Kahangamage ,

Dr. Dumithra Kahangamage

වෛද්‍ය

Vipula , Wijesiri ,

Dr. Vipula Wijesiri

මනෝ චිකිත්සක

Kushan , De Zoysa ,

Dr. Kushan De Zoysa

වෛද්‍ය

Lalindra , Dias ,

Dr. Lalindra Dias

චිකිත්සක

Pamila , Adikari ,

Dr. Pamila Adikari

වෛද්‍ය

Nilani , Kaluarachi , oDoc Worldwide, Western Family Practice

Dr. Nilani Kaluarachi

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Western Family Practice

Sachintha , Wijesiriwardana ,

Dr. Sachintha Wijesiriwardana

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Athula , Liyanapathirana ,

Dr. Athula Liyanapathirana

වෛද්‍ය

Azyan , Shafeek ,

Dr. Azyan Shafeek

පවුලේ වෛද්‍ය

Chaturangi , Colombathanthri ,

Dr. Chaturangi Colombathanthri

වෛද්‍ය

Udaya , de Silva , oDoc Worldwide, Teaching Hospital - Anuradhapura, Royal Hospital - Anuradhapura, Shanthi Hospital - Anuradhapura, Suwa Sewana Hospital - Anuradhapura, Durdans Hospital - Anuradhapura

Dr. Udaya de Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Teaching Hospital - Anuradhapura, Royal Hospital - Anuradhapura, Shanthi Hospital - Anuradhapura, Suwa Sewana Hospital - Anuradhapura, Durdans Hospital - Anuradhapura

Kothalawalage Jayanath , Rohitha lankeswara ,

Dr. Kothalawalage Jayanath Rohitha lankeswara

වෛද්‍ය

Deshan , Kotugodella ,

Dr. Deshan Kotugodella

වෛද්‍ය

Dimuthu , Liyanage ,

Dr. Dimuthu Liyanage

වෛද්‍ය

Dilini , Nakkawita ,

Dr. Dilini Nakkawita

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය

Gadambanathan , Thanabalasingam ,

Dr. Gadambanathan Thanabalasingam

මනෝ චිකිත්සක

Thusitha , Jayathillake ,

Dr. Thusitha Jayathillake

වෛද්‍ය

Dakshitha , Wickramasinghe ,

Dr. Dakshitha Wickramasinghe

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Eranga , Wijewickrama ,

Dr. Eranga Wijewickrama

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Shiraz , Razick ,

Dr. Shiraz Razick

වෛද්‍ය

Kavinda , De Silva ,

Dr. Kavinda De Silva

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

Kalpa , Suranjith ,

Dr. Kalpa Suranjith

වෛද්‍ය

Chameera , Bandara ,

Dr. Chameera Bandara

අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

Geri , Jayasekara ,

Dr. Geri Jayasekara

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Deepthi , Samarage ,

Dr. Deepthi Samarage

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Ilham , Ismail ,

Dr. Ilham Ismail

වෛද්‍ය

Vamathevan , Perinparooban ,

Dr. Vamathevan Perinparooban

වෛද්‍ය

M.I.M , Lareef ,

Dr. M.I.M Lareef

වෛද්‍ය

Sugath , Pathiraja ,

Dr. Sugath Pathiraja

වෛද්‍ය

V.T.S.K. , Siriwardana ,

Dr. V.T.S.K. Siriwardana

වෛද්‍ය

R.D. , Yapa , Asiri Surgical Hospital - Colombo 05 , Nawaloka Hospital - Negombo, Melsta Hospital (Former Browns Hospital) - Ragama

Dr. R.D. Yapa

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Asiri Surgical Hospital - Colombo 05 , Nawaloka Hospital - Negombo, Melsta Hospital (Former Browns Hospital) - Ragama

Gayan , Samarasinghe , Isiri Medical Center

Dr. Gayan Samarasinghe

වෛද්‍ය

Isiri Medical Center

Upul , Narandeniya ,

Dr. Upul Narandeniya

වෛද්‍ය

P.L. , Gunasekara ,

Dr. P.L. Gunasekara

වෛද්‍ය

Walallawita Koralege Sampath , Ruwan Kumara ,

Dr. Walallawita Koralege Sampath Ruwan Kumara

වෛද්‍ය

M. Ranjan Padmapriya , Mendis ,

Dr. M. Ranjan Padmapriya Mendis

වෛද්‍ය

Osada , Suraweera ,

Dr. Osada Suraweera

වෛද්‍ය

Diroshan , Fernando , oDoc Worldwide

Dr. Diroshan Fernando

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chamika Madushan , Manawadu ,

Dr. Chamika Madushan Manawadu

වෛද්‍ය

Susith Chandima , Athukorala , oDoc Worldwide, Apeksha Hospital - Maharagama, National Hospital of Sri Lanka

Dr. Susith Chandima Athukorala

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Apeksha Hospital - Maharagama, National Hospital of Sri Lanka

Tharindu , Vithanage ,

Dr. Tharindu Vithanage

වෛද්‍ය

H.M.G. Samitha Kumara , Heenkenda ,

Dr. H.M.G. Samitha Kumara Heenkenda

වෛද්‍ය

Maligaspe Koralege Gayathri , Nanayakkara ,

Dr. Maligaspe Koralege Gayathri Nanayakkara

වෛද්‍ය

Sayanthan , Balasubramaniam ,

Dr. Sayanthan Balasubramaniam

වෛද්‍ය

K. W. Lesli Rohana , Wimaladasa ,

Dr. K. W. Lesli Rohana Wimaladasa

වෛද්‍ය

G. M. Vajira Buddhika , Samarakoon ,

Dr. G. M. Vajira Buddhika Samarakoon

වෛද්‍ය

Surath Geethal , Perera , SJGH, Hemas ,Thalawathugoda, Asiri hospital, Asiri Surgical

Dr. Surath Geethal Perera

Chest Physician

SJGH, Hemas ,Thalawathugoda, Asiri hospital, Asiri Surgical

Irosha Chandimal , Vithanage ,

Dr. Irosha Chandimal Vithanage

වෛද්‍ය

Mohamed , Rishard ,

Dr. Mohamed Rishard

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

T , Satheesh ,

Dr. T Satheesh

වෛද්‍ය

H.W.T. Dananjaya , Wijayaratne ,

Dr. H.W.T. Dananjaya Wijayaratne

වෛද්‍ය

L.R.A. , Shalika ,

Dr. L.R.A. Shalika

වෛද්‍ය

Kamal Wasantha Kumara , Seneviratne ,

Dr. Kamal Wasantha Kumara Seneviratne

වෛද්‍ය

Thilinda Kalpa , Sri , Teaching Hospital - Anuradhapura , Kanola Hospital - Anuradhapura, oDoc Worldwide

Dr. Thilinda Kalpa Sri

වෛද්‍ය

Teaching Hospital - Anuradhapura , Kanola Hospital - Anuradhapura, oDoc Worldwide

Janaka Prabhath , Abeysinghe ,

Dr. Janaka Prabhath Abeysinghe

වෛද්‍ය

Nimantha , Priyalath ,

Dr. Nimantha Priyalath

Emergency Physician

G. Kamila Indrajee , De Silva ,

Dr. G. Kamila Indrajee De Silva

වෛද්‍ය

Damitha , Piyadigama , Kalubowila Hospital , Durdans Kalubowila Branch, oDoc Worldwide

Dr. Damitha Piyadigama

වෛද්‍ය

Kalubowila Hospital , Durdans Kalubowila Branch, oDoc Worldwide

D.G. , Gunasinghe ,

Dr. D.G. Gunasinghe

වෛද්‍ය

Thushani , Kuruppu ,

Dr. Thushani Kuruppu

වෛද්‍ය

N.N.W.M. Ruvinda , Abeyrathna ,

Dr. N.N.W.M. Ruvinda Abeyrathna

වෛද්‍ය

Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana , Alwis ,

Dr. Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana Alwis

වෛද්‍ය

P.R.S. , Senanayake ,

Dr. P.R.S. Senanayake

වෛද්‍ය

Shobhavie , Kohombange ,

Dr. Shobhavie Kohombange

වෛද්‍ය

D , Maruthini ,

Dr. D Maruthini

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Pradeepa , Punchihewa ,

Dr. Pradeepa Punchihewa

වෛද්‍ය

Shalini , Wickremesooriya ,

Dr. Shalini Wickremesooriya

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Wiliam Lahiru Sampath , Abeynanda ,

Dr. Wiliam Lahiru Sampath Abeynanda

වෛද්‍ය

Devanand , Jha ,

Dr. Devanand Jha

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Jayantha , Wijeratne , oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital, Central Hospital Badulla, Bandaranaike International Airport - Katunayake

Dr. Jayantha Wijeratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital, Central Hospital Badulla, Bandaranaike International Airport - Katunayake

Wastu , Maithripala ,

Dr. Wastu Maithripala

වෛද්‍ය

Dumind , Niwunhella ,

Dr. Dumind Niwunhella

වෛද්‍ය

Rohan , Sirisena ,

Dr. Rohan Sirisena

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Yohan , Koralege ,

Dr. Yohan Koralege

ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍ය

Dushan , Fernando ,

Dr. Dushan Fernando

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Rohana , Vidanage ,

Dr. Rohana Vidanage

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Rasika Manori , Jayasinghe ,

Dr. Rasika Manori Jayasinghe

දන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන

Hemantha , Sudasinghe ,

Dr. Hemantha Sudasinghe

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Sujeevani , Kurukulasuriya ,

Dr. Sujeevani Kurukulasuriya

රක්තවේද හා පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය

Buddhika Saman , Kumara ,

Dr. Buddhika Saman Kumara

වෛද්‍ය

Sampath , Jayathilaka ,

Dr. Sampath Jayathilaka

දන්ත වෛද්‍ය

Janakan , Sivalingam ,

Dr. Janakan Sivalingam

වෛද්‍ය

Jayanthimala , Jayawardena ,

Dr. Jayanthimala Jayawardena

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishan James , Fernando ,

Dr. Nishan James Fernando

වෛද්‍ය

Chandrasekara , Alwishewa , Nawaloka Hospital - Colombo 2 :-   10.30 am daily including holidays, Lanka Hospital - Colombo :- 5 :-    9 Am daily & 7pm daily (prior booking necessary), Durdans Hospital Colombo 3 :-     9.30 am daily (prior booking necessary), Nawaloka Premier Center - Col. 7:-   2 pm daily (prior booking necessary)

වෛද්‍ය චන්ද්‍රසේකර අල්විස්හේවා

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nawaloka Hospital - Colombo 2 :- 10.30 am daily including holidays, Lanka Hospital - Colombo :- 5 :- 9 Am daily & 7pm daily (prior booking necessary), Durdans Hospital Colombo 3 :- 9.30 am daily (prior booking necessary), Nawaloka Premier Center - Col. 7:- 2 pm daily (prior booking necessary)

Chandra Jayanthi , De Silva , Asiri Hospital, Ninewells Hospital

Dr. Chandra Jayanthi De Silva

දන්ත වෛද්‍ය

Asiri Hospital, Ninewells Hospital

Haris , Mohamed ,

Dr. Haris Mohamed

වෛද්‍ය

Anuradha , Ellepola ,

Dr. Anuradha Ellepola

මනෝ චිකිත්සක

Sudesh , Senarath Paranayapa ,

Dr. Sudesh Senarath Paranayapa

වෛද්‍ය

Amjad , Kariapper ,

Dr. Amjad Kariapper

වෛද්‍ය

Kavindi , Karunanayake ,

Dr. Kavindi Karunanayake

දන්ත චිකිත්සක

Abilashini , Manoharan , Ninewells Hospital, My Dentist Pvt Ltd, Fellow Med, Royal Hospital, Delmon Hospital, oDoc Worldwide

Dr. Abilashini Manoharan

දන්ත වෛද්‍ය

Ninewells Hospital, My Dentist Pvt Ltd, Fellow Med, Royal Hospital, Delmon Hospital, oDoc Worldwide

Amodini , Rajakaruna ,

Dr. Amodini Rajakaruna

දන්ත වෛද්‍ය

Prem .L . , Durairajah ,

Dr. Prem .L . Durairajah

වෛද්‍ය

Mahmoud , Abdalla ,

Dr. Mahmoud Abdalla

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Damayanthi , Bandara ,

Dr. Damayanthi Bandara

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Buddhima , Samaraweera ,

Dr. Buddhima Samaraweera

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Buddhi , Prabhashwara ,

Dr. Buddhi Prabhashwara

වෛද්‍ය

Indika , Karunamuni ,

Dr. Indika Karunamuni

පවුලේ වෛද්‍ය

Kaushalya , Buddhima ,

Dr. Kaushalya Buddhima

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

J C Buddhi , Munaweerage ,

Dr. J C Buddhi Munaweerage

වෛද්‍ය

Pradeep , Jayashantha ,

Dr. Pradeep Jayashantha

දන්ත වෛද්‍ය

Menaka , Thilakarathna ,

Dr. Menaka Thilakarathna

වෛද්‍ය

Ayesh , Darshanapriya ,

Dr. Ayesh Darshanapriya

දන්ත වෛද්‍ය

Nilmini , Jayaweera ,

Dr. Nilmini Jayaweera

වෛද්‍ය

Sirimevan , Samarakoon , Lanka hospital - Colombo 5  , Kings hospital - Colombo 5, Durdans Hospital - Colombo 3, Teaching Hospital - Ragama

Dr. Sirimevan Samarakoon

දන්ත වෛද්‍ය

Lanka hospital - Colombo 5 , Kings hospital - Colombo 5, Durdans Hospital - Colombo 3, Teaching Hospital - Ragama

Mohamed Muzammil , Al-Ameen Rizath ,

Dr. Mohamed Muzammil Al-Ameen Rizath

වෛද්‍ය

Nishanka , Weerasuriya ,

Dr. Nishanka Weerasuriya

වෛද්‍ය

Chandana , Galappaththi , oDoc Worldwide, Nawaloka Premier Wellness Center, MediNeeds Family Health Clinic

Dr. Chandana Galappaththi

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Nawaloka Premier Wellness Center, MediNeeds Family Health Clinic

Isuru , De Silva ,

Dr. Isuru De Silva

වෛද්‍ය

Pushpa , Karunasekara ,

Dr. Pushpa Karunasekara

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Isuri , Balasuriya ,

Dr. Isuri Balasuriya

වෛද්‍ය

Gihan , Peiris ,

Dr. Gihan Peiris

වෛද්‍ය

Nuwan , Kularathne ,

Dr. Nuwan Kularathne

වෛද්‍ය

Sarangi , Jayasena ,

Dr. Sarangi Jayasena

වෛද්‍ය

Damani , Jayasinghe ,

වෛද්‍ය දාමනී ජයසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

Akram , Drahaman ,

Dr. Akram Drahaman

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sampath , Withanawasam , Asiri Cenral Hospital,Colombo 10, Nawaloka Hospital, Colombo 10, Asiri Surgical Hospital, Col 05, CDEM Hospital , Colombo 10, Hemas Hospital, Thalawathugoda

Dr. Sampath Withanawasam

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asiri Cenral Hospital,Colombo 10, Nawaloka Hospital, Colombo 10, Asiri Surgical Hospital, Col 05, CDEM Hospital , Colombo 10, Hemas Hospital, Thalawathugoda

Muzni , Mubarak ,

Dr. Muzni Mubarak

වෛද්‍ය

Dilshan , Fernando ,

Dr. Dilshan Fernando

වෛද්‍ය

Nalaka , Jayasinghe , Santa Dora Hospital - Battaramulla

Dr. Nalaka Jayasinghe

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Santa Dora Hospital - Battaramulla

Asanka , Ratnayake ,

Dr. Asanka Ratnayake

චිකිත්සක

Waruna , Patirana ,

Dr. Waruna Patirana

චිකිත්සක

Chandimal , Alahakoon ,

Dr. Chandimal Alahakoon

වෛද්‍ය

Gita , Fernando ,

Dr. Gita Fernando

චිකිත්සක

Hiranthini , De Silva ,

Dr. Hiranthini De Silva

පවුලේ වෛද්‍ය

Kumar , Ahangama ,

Dr. Kumar Ahangama

වෛද්‍ය

Ratshaayini , Anojan ,

Dr. Ratshaayini Anojan

වෛද්‍ය

Nireka , Balasubramaniam ,

Dr. Nireka Balasubramaniam

කථන භාෂා ව්‍යාධිවේදී හා ශ්‍රවණ විද්‍යාවේදි

Nuwan , Jayamanne ,

Dr. Nuwan Jayamanne

වෛද්‍ය

Amali , Dalpatadu ,

Dr. Amali Dalpatadu

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Indu Asanka , Jayawardane ,

Dr. Indu Asanka Jayawardane

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Bernard , Tirimanne ,

Dr. Bernard Tirimanne

දන්ත වෛද්‍ය

Randima , Nanayakkara ,

Dr. Randima Nanayakkara

Surgical Oncologist (Cancer Surgeon)

Tharaka , Premarathne ,

Dr. Tharaka Premarathne

වෛද්‍ය

G G M , Lakmal , Teaching Hospital Karapitiya, SS Family Medical Center, Galle road, yakkalamulla

Dr. G G M Lakmal

වෛද්‍ය

Teaching Hospital Karapitiya, SS Family Medical Center, Galle road, yakkalamulla

Thasmeeha , Marliya , oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Balasooriya Hospital - Puttalam, Sithas Health Care - Puttalam

Dr. Thasmeeha Marliya

Dietitian, Nutritionist

oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Balasooriya Hospital - Puttalam, Sithas Health Care - Puttalam

Gulam Mohamed , Mohamed Nazeer ,

Dr. Gulam Mohamed Mohamed Nazeer

වෛද්‍ය

Pradeep , Kandegedara ,

Dr. Pradeep Kandegedara

වෛද්‍ය

Udaya , Nelumdeniya ,

Dr. Udaya Nelumdeniya

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Senarath , Dharmadasa ,

Dr. Senarath Dharmadasa

වෛද්‍ය

Ranjala , Weerasinghe ,

Dr. Ranjala Weerasinghe

වෛද්‍ය

Thevarajah , Gobinath ,

Dr. Thevarajah Gobinath

වෛද්‍ය

Hiranthe , Pathirathne , Central Hospital Badulla, Seos Hospital Bandarawela

Dr. Hiranthe Pathirathne

Chest Physician

Central Hospital Badulla, Seos Hospital Bandarawela

Buddhika , Dassanayake , Durdans Hospital Colombo, Asiri Central Hospital Colombo , Hemas Hospital Thalawathugoda , Hemas Hospital Wattala , Medihelp Hospital Horana , MDK Hospital Horana, Perlyn channeling centre Badulla , Central Hospital Badulla, Godakumbura channeling centre, Welimada Thushari vision house Balangoda

Dr. Buddhika Dassanayake

Oral & Maxillofacial Surgeon

Durdans Hospital Colombo, Asiri Central Hospital Colombo , Hemas Hospital Thalawathugoda , Hemas Hospital Wattala , Medihelp Hospital Horana , MDK Hospital Horana, Perlyn channeling centre Badulla , Central Hospital Badulla, Godakumbura channeling centre, Welimada Thushari vision house Balangoda

Buddhika , Gunawardana ,

Dr. Buddhika Gunawardana

වෛද්‍ය

Ahmed Azim , Abdul Shakoor ,

Dr. Ahmed Azim Abdul Shakoor

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Nalaka , Kulathunge ,

Dr. Nalaka Kulathunge

වෛද්‍ය

Kerthika , Ragupathy ,

Dr. Kerthika Ragupathy

දන්ත වෛද්‍ය

Damayanthie , Fernando ,

Dr. Damayanthie Fernando

Ayurvedic Physician

Damith , Weerakkodi ,

Dr. Damith Weerakkodi

භෞත චිකිත්සක

Iranga , Aluthge ,

Dr. Iranga Aluthge

භෞත චිකිත්සක

Gayan , Dayaratna ,

Dr. Gayan Dayaratna

වෛද්‍ය

Damith , Rodrigo ,

Dr. Damith Rodrigo

Chest Physician

M. T. D. , Lakshan , oDoc Worldwide, Nawaloka Hospital - Colombo

Dr. M. T. D. Lakshan

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Nawaloka Hospital - Colombo

Yasira , Doluweera ,

Dr. Yasira Doluweera

මනෝ චිකිත්සක

Hiroshan , Jayaranga ,

Dr. Hiroshan Jayaranga

පෝෂණවේදි

Sampath , Bandara ,

Dr. Sampath Bandara

වෛද්‍ය

Chamath , Perera ,

Dr. Chamath Perera

වෛද්‍ය

Chaluka , Jayatissa ,

Dr. Chaluka Jayatissa

වෛද්‍ය

Vindya , Rajakaruna ,

Dr. Vindya Rajakaruna

වෛද්‍ය

Charith , Pathirana ,

Dr. Charith Pathirana

වෛද්‍ය

Romesh , Fernando ,

Dr. Romesh Fernando

වෛද්‍ය

Alexandria , de Lima ,

Dr. Alexandria de Lima

පශුවෛද්‍ය

Theekshana , Pathirana ,

Dr. Theekshana Pathirana

වෛද්‍ය

Mevan , De Silva ,

Dr. Mevan De Silva

වෛද්‍ය

Mario , Alles ,

Dr. Mario Alles

වෛද්‍ය

Ahila , P. Selvam ,

Dr. Ahila P. Selvam

වෛද්‍ය

Mendis Appu , Prasath ,

Dr. Mendis Appu Prasath

වෛද්‍ය

Ziyard , Zarook , The National Hospital of Sri Lanka

Dr. Ziyard Zarook

වෛද්‍ය

The National Hospital of Sri Lanka

Prasanna , Jayasekara ,

Dr. Prasanna Jayasekara

දන්ත වෛද්‍ය

Chamila , Amarasinghe ,

Dr. Chamila Amarasinghe

දන්ත වෛද්‍ය

Iresh , Jayaweera ,

Dr. Iresh Jayaweera

Sexual Health/Venereology

Zacky , Haniffa ,

Dr. Zacky Haniffa

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Rohitha , Gamlath ,

Dr. Rohitha Gamlath

චිකිත්සක

Chaminda , Karunasena ,

Dr. Chaminda Karunasena

දන්ත වෛද්‍ය

Mohamed Naleem , Abdul kareem ,

Dr. Mohamed Naleem Abdul kareem

වෛද්‍ය

Prabath , Kasthuriarachchi ,

Dr. Prabath Kasthuriarachchi

වෛද්‍ය

Rajeev , Gopalamoorthy ,

Dr. Rajeev Gopalamoorthy

වෛද්‍ය

Waruna , Sampath Bandara ,

Dr. Waruna Sampath Bandara

වෛද්‍ය

Buddhika , Gurukula ,

Dr. Buddhika Gurukula

වෛද්‍ය

Malsha , De Silva , National Institute of Mental Health - Angoda

Dr. Malsha De Silva

මනෝ චිකිත්සක

National Institute of Mental Health - Angoda

Dulani , Amarasena ,

Dr. Dulani Amarasena

පවුලේ වෛද්‍ය

Rameeza , Lareef , Diet Clinic, 213/2, Madawala Road, Katugastota

Dr. Rameeza Lareef

Dietitian

Diet Clinic, 213/2, Madawala Road, Katugastota

Nimali , Jayasuriya ,

Dr. Nimali Jayasuriya

Venereologist

Prasanna , Ranasinghe ,

Dr. Prasanna Ranasinghe

වෛද්‍ය

Rohitha , Fernando ,

Dr. Rohitha Fernando

පවුලේ වෛද්‍ය

Mangalika , De Silva ,

Dr. Mangalika De Silva

පවුලේ වෛද්‍ය

Thushanthy , Prasath ,

Dr. Thushanthy Prasath

චිකිත්සක

Shoayb , Shafee , Sri Jayewardenepura General Hospital

Dr. Shoayb Shafee

වෛද්‍ය

Sri Jayewardenepura General Hospital

Buddhika , Munasinghe ,

Dr. Buddhika Munasinghe

වෛද්‍ය

Satgurunathan , Kandapillai ,

Dr. Satgurunathan Kandapillai

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Sukeerthan , Sounthararasa , Jaffna, oDoc Worldwide

Dr. Sukeerthan Sounthararasa

පශුවෛද්‍ය

Jaffna, oDoc Worldwide

Saman , Munasinghe Arachchige ,

Dr. Saman Munasinghe Arachchige

පවුලේ වෛද්‍ය

Lakshitha , Ranasinghe ,

Dr. Lakshitha Ranasinghe

වෛද්‍ය

Lakmali , Pathirana ,

Dr. Lakmali Pathirana

Ayurvedic Physician

Seneth , Gajasinghe ,

Dr. Seneth Gajasinghe

වෛද්‍ය

Ahamed , Razim ,

Dr. Ahamed Razim

වෛද්‍ය

Amitha , Nelumdeniya ,

Dr. Amitha Nelumdeniya

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Sabras , Ibrahim ,  Gampola Medical Center - Gampola   , Base Hospital - Gampola, oDoc Worldwide

Dr. Sabras Ibrahim

වෛද්‍ය

Gampola Medical Center - Gampola , Base Hospital - Gampola, oDoc Worldwide

Dharmappriya , Atapattu ,

Dr. Dharmappriya Atapattu

වෛද්‍ය

Mohamed Farook , Mohamed Fahim ,

Dr. Mohamed Farook Mohamed Fahim

වෛද්‍ය

Charitha , Weerasinghe ,

Dr. Charitha Weerasinghe

සනාල හා ඉන්ද්‍රියයන් බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය වෛද්‍ය

Fathima , Sapra ,

Dr. Fathima Sapra

Ayurvedic Physician

Kirubendran , Tharmalingam ,

Dr. Kirubendran Tharmalingam

වෛද්‍ය

Sangaralingam , Cheagar ,

Dr. Sangaralingam Cheagar

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

Minoli , Costa , oDoc Worldwide

Dr. Minoli Costa

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janith , Galhenage ,

Dr. Janith Galhenage

මනෝ චිකිත්සක

Harendra , de Silva ,

Dr. Harendra de Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Pramodh , Chandrasinghe ,

Dr. Pramodh Chandrasinghe

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Tharanga , Liyanaarachchi ,

Dr. Tharanga Liyanaarachchi

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

K.N. Shyamalie , Thilakarathne ,

Dr. K.N. Shyamalie Thilakarathne

වෛද්‍ය

Sahanika , Sumanasuriya Malwatte ,

Dr. Sahanika Sumanasuriya Malwatte

වෛද්‍ය

Maheshaka , Wijayawardena ,

Dr. Maheshaka Wijayawardena

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Chinthaka , Wijesinghe ,

Dr. Chinthaka Wijesinghe

වෛද්‍ය

Asanka , Pathiratne , oDoc Worldwide

Dr. Asanka Pathiratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Madhawa , Perera ,

Dr. Madhawa Perera

වෛද්‍ය

Ransirini , de Silva ,

Dr. Ransirini de Silva

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Nival , Kolambage ,

Dr. Nival Kolambage

වෛද්‍ය

M. , Arshad , oDoc Worldwide

Dr. M. Arshad

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Srineethan , Sivagnanasundram ,

Dr. Srineethan Sivagnanasundram

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Udana , Ratnapala ,

Dr. Udana Ratnapala

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Saumya , Rathnayake ,

Dr. Saumya Rathnayake

Speech Therapist

Dumindu , Senevirathna ,

Dr. Dumindu Senevirathna

වෛද්‍ය

Sajith , Udurawana ,

Dr. Sajith Udurawana

වෛද්‍ය

Vajira Malin , Gunawardena ,

Dr. Vajira Malin Gunawardena

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sugala , Pathegama ,

Dr. Sugala Pathegama

පවුලේ වෛද්‍ය

Disna , Athukorala , oDoc Worldwide, Western Hospital

Dr. Disna Athukorala

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

oDoc Worldwide, Western Hospital

Hemantha , Senanayake ,

Dr. Hemantha Senanayake

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Kasun , Ranathunga , District General Hospital - Polonnaruwa, Nirodha Medical Centre

Dr. Kasun Ranathunga

වෛද්‍ය

District General Hospital - Polonnaruwa, Nirodha Medical Centre

Ketheswarampillai , Thaneshwaran ,

Dr. Ketheswarampillai Thaneshwaran

පවුලේ වෛද්‍ය

Chidambaram , Shanmugasundaram ,

Dr. Chidambaram Shanmugasundaram

වෛද්‍ය

Lasantha , Nanayakkara , oDoc Worldwide, Intracare Family Medical Center - Kadawatha

Dr. Lasantha Nanayakkara

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Intracare Family Medical Center - Kadawatha

Samanmali , Sumanasena ,

Dr. Samanmali Sumanasena

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Shiran , Motha ,

Dr. Shiran Motha

වෛද්‍ය

Indunil , Piyadigama , oDoc Worldwide, Kahawatta Base Hospital, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital Colombo, Lanka Hospitals, Asiri Central Hospital - Colombo

Dr. Indunil Piyadigama

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Kahawatta Base Hospital, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital Colombo, Lanka Hospitals, Asiri Central Hospital - Colombo

Shyamini , Adikaram , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital , Ninewells Hospital , Hemas Hospital

Dr. Shyamini Adikaram

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital , Ninewells Hospital , Hemas Hospital

Fathima Rishdha , Mohammed Saleem ,

Dr. Fathima Rishdha Mohammed Saleem

Dietitian, Nutritionist

Aruni , de Silva ,

Dr. Aruni de Silva

පවුලේ වෛද්‍ය

Chamanthi , Wijemanne ,

Dr. Chamanthi Wijemanne

BREASTFEEDING AND COUNSELLING

Amaranath , Karunanayake ,

Dr. Amaranath Karunanayake

වෛද්‍ය

S. Dharshini , Kumar ,

Dr. S. Dharshini Kumar

වෛද්‍ය

Susil , Jayasundera ,

Dr. Susil Jayasundera

වෛද්‍ය

Shanika , Mututanthri , oDoc Worldwide

Dr. Shanika Mututanthri

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ahamed , Irshad , Rathnapura (DH-Gallela), Wellampitiya, Colombo. (Medical centre)

Dr. Ahamed Irshad

වෛද්‍ය

Rathnapura (DH-Gallela), Wellampitiya, Colombo. (Medical centre)

Hasitha , Liyanaarachchi ,

Dr. Hasitha Liyanaarachchi

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Chamila , Kotalawala ,

Dr. Chamila Kotalawala

වෛද්‍ය

Harshan , Kumara ,

Dr. Harshan Kumara

වෛද්‍ය

Hemal , de Silva ,

Dr. Hemal de Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

A.H.M. , Marjan ,

Dr. A.H.M. Marjan

පවුලේ වෛද්‍ය

Chinthaka , Thambugala ,

Dr. Chinthaka Thambugala

වෛද්‍ය

M.C.Mohamed , Junaid , oDoc Worldwide, New Vet Clinic

Dr. M.C.Mohamed Junaid

පශුවෛද්‍ය

oDoc Worldwide, New Vet Clinic

Kelani , Perera ,

Dr. Kelani Perera

වෛද්‍ය

Susitha , Ruwan ,

Dr. Susitha Ruwan

වෛද්‍ය

Madhushani , Manorathne ,

Dr. Madhushani Manorathne

වෛද්‍ය

Sithy Fathima Mashood , Mashood ,

Dr. Sithy Fathima Mashood Mashood

වෛද්‍ය

Amila , Jayasinghe , Vida Medical Clinic, No 33, Deal place A, Colombo 3.

Dr. Amila Jayasinghe

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

Vida Medical Clinic, No 33, Deal place A, Colombo 3.

Suran , De Almeida ,

Dr. Suran De Almeida

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Dilani , Malwattha ,

Dr. Dilani Malwattha

Dietitian

Thirunavukkarasu , Thivakaran , National Hospital of Sri Lanka

Dr. Thirunavukkarasu Thivakaran

Neurologist

National Hospital of Sri Lanka

Shifarah , Riyal ,

Dr. Shifarah Riyal

වෛද්‍ය

N. Patali , Karunarathne ,

Dr. N. Patali Karunarathne

වෛද්‍ය

Rukmal , Gunatilaka ,

Dr. Rukmal Gunatilaka

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishanthapriya , Dolawaththa ,

Dr. Nishanthapriya Dolawaththa

මනෝ චිකිත්සක

Nilakshi , Madhushani ,

Dr. Nilakshi Madhushani

Dietitian, Nutritionist

Dinushan , Wijewardena ,

Dr. Dinushan Wijewardena

වෛද්‍ය

Anthony , Seneviratne ,

Dr. Anthony Seneviratne

වෛද්‍ය

Chanru , Fernando ,

Dr. Chanru Fernando

වෛද්‍ය

Kanishka , Seneviratne ,

Dr. Kanishka Seneviratne

චිකිත්සක

Dimithra , Gamalathge ,

Dr. Dimithra Gamalathge

වෛද්‍ය

Amjath Hasan , Abul Hasan ,

Dr. Amjath Hasan Abul Hasan

පවුලේ වෛද්‍ය

Noorul Isma , Mahfal ,

Dr. Noorul Isma Mahfal

වෛද්‍ය

Indunil , Amaratunga ,

Dr. Indunil Amaratunga

වෛද්‍ය

Ramya , Janarth (Jananam Fertility Center) , Kings Hospital Colombo 5 , Healthy Life Clinic Colombo 7 , Jananam Indo Lanka Fertlity Centre - Colombo 03

Dr. Ramya Janarth (Jananam Fertility Center)

Dietitian, Nutritionist

Kings Hospital Colombo 5 , Healthy Life Clinic Colombo 7 , Jananam Indo Lanka Fertlity Centre - Colombo 03

Manjula , Costa ,

Dr. Manjula Costa

වෛද්‍ය

Eranda , Senevirathna ,

Dr. Eranda Senevirathna

වෛද්‍ය

Upali , Piyadigama ,

Dr. Upali Piyadigama

දන්ත වෛද්‍ය

Susil , Gajadeera ,

Dr. Susil Gajadeera

වෛද්‍ය

Rakitha , Kasige ,

Dr. Rakitha Kasige

වෛද්‍ය

H M I , Handagiripathira ,

Dr. H M I Handagiripathira

වෛද්‍ය

Ananda , Jayalal ,

Dr. Ananda Jayalal

වෛද්‍ය

Abdul Mubarack , Omar Ozaal ,

Dr. Abdul Mubarack Omar Ozaal

වෛද්‍ය

Indika , Boteju ,

Dr. Indika Boteju

චිකිත්සක

Achini , Silva ,

Dr. Achini Silva

වෛද්‍ය

Pamoda , Madurapperuma ,

Dr. Pamoda Madurapperuma

භෞත චිකිත්සක

Nandana , Kumara ,

Dr. Nandana Kumara

වෛද්‍ය

Binoka , Premarathna ,

Dr. Binoka Premarathna

වෛද්‍ය

Mathisha , De silva ,

Dr. Mathisha De silva

වෛද්‍ය

Kashmila , Perera , Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

Dr. Kashmila Perera

වෛද්‍ය

Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

AS , Sahhitharen ,

Dr. AS Sahhitharen

වෛද්‍ය

Sumudu , Weragoda ,

Dr. Sumudu Weragoda

වෛද්‍ය

Manitha , Perera , oDoc Worldwide, Lanka Hospitals - Colombo, Neville Fernando Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo

Dr. Manitha Perera

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Lanka Hospitals - Colombo, Neville Fernando Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo

Fathah , Abdul Hady ,

Dr. Fathah Abdul Hady

වෛද්‍ය

Ipalawaththage Kalpanee Dilhara , Ipalawaththa ,

Dr. Ipalawaththage Kalpanee Dilhara Ipalawaththa

වෛද්‍ය

Gayathri , Attanayake ,

Dr. Gayathri Attanayake

වෛද්‍ය

Thushani , Fernando ,

Dr. Thushani Fernando

වෛද්‍ය

Jeanne Surangani , Alwishewa ,

Dr. Jeanne Surangani Alwishewa

Anaesthesia & Intensive Care

Udesh , Benthuhewa ,

Dr. Udesh Benthuhewa

වෛද්‍ය

Mangala , Navaratne ,

Dr. Mangala Navaratne

වෛද්‍ය

Darshani , Wanigasekara , SHO Gynaecology & Obstetrics - Dambulla

Dr. Darshani Wanigasekara

වෛද්‍ය

SHO Gynaecology & Obstetrics - Dambulla

Mudeetha , Prasadika , Ella Ayurvedic and Acupuncture Clinic

Dr. Mudeetha Prasadika

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

Ella Ayurvedic and Acupuncture Clinic

Lasika , Jayamaha , oDoc Worldwide

Dr. Lasika Jayamaha

Dietitian, Nutritionist

oDoc Worldwide

Charith , Ruwanpathirana ,

Dr. Charith Ruwanpathirana

වෛද්‍ය

Munzila , Abdul Careem ,

Dr. Munzila Abdul Careem

Ayurveda and Unani Physician

Rajeevan , Brahalathan , Colombo North Teaching Hospital

Dr. Rajeevan Brahalathan

වෛද්‍ය

Colombo North Teaching Hospital

Dananjaya , Rajapaksha ,

Dr. Dananjaya Rajapaksha

වෛද්‍ය

Rumesh , Jayanatha ,

Dr. Rumesh Jayanatha

වෛද්‍ය

Nishani , Gunatilake ,

Dr. Nishani Gunatilake

වෛද්‍ය

Sankha , Withanage ,

Dr. Sankha Withanage

වෛද්‍ය

Deepika , Kuruppuarachchi ,

Dr. Deepika Kuruppuarachchi

වෛද්‍ය

Rizvi , Hasan ,

Dr. Rizvi Hasan

පවුලේ වෛද්‍ය

Chamindi , Rathnayake ,

Dr. Chamindi Rathnayake

වෛද්‍ය

Prashanth , Sivalingam ,

Dr. Prashanth Sivalingam

වෛද්‍ය

Thushani , Henegame ,

Dr. Thushani Henegame

මනෝ චිකිත්සක

Sachith , Abhayaratna ,

Dr. Sachith Abhayaratna

දියවැඩියා හා අන්තරාසර්ග වෛද්‍ය

Nuwan , Padumadasa ,

Dr. Nuwan Padumadasa

වෛද්‍ය

Sachini , Mendis ,

Dr. Sachini Mendis

වෛද්‍ය

Shakila , Gamage ,

Dr. Shakila Gamage

Dietitian, Nutritionist

Rikaz , Jaleel ,

Dr. Rikaz Jaleel

වෛද්‍ය

Kanchana , Rajakaruna ,

Dr. Kanchana Rajakaruna

දන්ත වෛද්‍ය

Anupama , Nanayakkara ,

Dr. Anupama Nanayakkara

වෛද්‍ය

Ruwanthi , Jayasekara ,

Dr. Ruwanthi Jayasekara

Chest Physician

Aruna , Jagoda ,

Dr. Aruna Jagoda

පශුවෛද්‍ය

Ransirini , Wijeratne ,

Dr. Ransirini Wijeratne

වෛද්‍ය

Ruwan , Bandara ,

Dr. Ruwan Bandara

Ayurvedic Medical Practitioner

Mihilie , Kulasinghe ,

Dr. Mihilie Kulasinghe

වෛද්‍ය

Sujatha , Ediriweera ,

Dr. Sujatha Ediriweera

Kayachikithsa(Ayurveda General Medicine) and Panchakarma

Anusha , Wijesinghe ,

Dr. Anusha Wijesinghe

Ayurvedic Medical Practitioner

Rashmira , Balasuriya , Family Planning Association of Sri Lanka (FPA), Vida Clinic- Colombo

Dr. Rashmira Balasuriya

වෛද්‍ය

Family Planning Association of Sri Lanka (FPA), Vida Clinic- Colombo

Nadeesha Nilupulee , Samarakkody ,

Dr. Nadeesha Nilupulee Samarakkody

වෛද්‍ය

Rohan , Liyanage ,

Dr. Rohan Liyanage

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nilmini , Udeshika ,

Dr. Nilmini Udeshika

Ayurvedic Medical Practitioner

Surain , Gomez , District General Hospital, Chilaw, Provincial General Hospital, Badulla, District General Hospital, Hambanthota, Platinum Dental Care & Implant, Piliyandala, Havelovk Dental Center, Colombo 05, My Dentist, Colombo

Dr. Surain Gomez

දන්ත වෛද්‍ය

District General Hospital, Chilaw, Provincial General Hospital, Badulla, District General Hospital, Hambanthota, Platinum Dental Care & Implant, Piliyandala, Havelovk Dental Center, Colombo 05, My Dentist, Colombo

Abdul , Majeeth ,

Dr. Abdul Majeeth

වෛද්‍ය

Soharni , Tennekoon ,

Dr. Soharni Tennekoon

Children Speech And Language Therapist

Champika , Perera ,

Dr. Champika Perera

වෛද්‍ය

Aslie , Ansar ,

Dr. Aslie Ansar

වෛද්‍ය

L.T.S. , Silva ,

Dr. L.T.S. Silva

වෛද්‍ය

Prasadika , Jayasekara , oDoc Worldwide, Asiri Hospital - Kandy, Suwasevana Hospital - Kandy

Dr. Prasadika Jayasekara

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Hospital - Kandy, Suwasevana Hospital - Kandy

Kishara , Gooneratne , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, University Hospital KDU - Boralesgamuwa, Medihelp Hospital - Piliyandala

Dr. Kishara Gooneratne

Neurologist

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, University Hospital KDU - Boralesgamuwa, Medihelp Hospital - Piliyandala

Manjula , Herath ,

Dr. Manjula Herath

Oral & Maxillofacial Surgeon

M.N.M. , Nuski ,

Dr. M.N.M. Nuski

වෛද්‍ය

Buddhika , Thilakarathna ,

Dr. Buddhika Thilakarathna

Surgical Oncologist (Cancer Surgeon)

Nelum Mala , De Almeida ,

Dr. Nelum Mala De Almeida

වෛද්‍ය

Nadeesha , Dissanayake Perera ,

Dr. Nadeesha Dissanayake Perera

වෛද්‍ය

Kamal , Gunawardane ,

Dr. Kamal Gunawardane

වෛද්‍ය

Tharindu Darshana , Nanayakkara , Teaching hospital Anuradhapura - SHO Gyn and Obs

Dr. Tharindu Darshana Nanayakkara

වෛද්‍ය

Teaching hospital Anuradhapura - SHO Gyn and Obs

JAYANI , ABEYKOON ,

Dr. JAYANI ABEYKOON

වෛද්‍ය

Amitha , Karunanayake ,

Dr. Amitha Karunanayake

වෛද්‍ය

Harsha , Pathiragoda ,

Dr. Harsha Pathiragoda

වෛද්‍ය

Tharaka , Wickramage , DBH Dambulla

Dr. Tharaka Wickramage

වෛද්‍ය

DBH Dambulla

Vinitharan , Varunanantharajah , National hospital of Sri Lanka - Senior registrar in Endocrinology

Dr. Vinitharan Varunanantharajah

වෛද්‍ය

National hospital of Sri Lanka - Senior registrar in Endocrinology

Mohamed Haroon , Thowfeek , RN HEALTH CLINIC, Barnes Place, Colombo 7 , VIDA PREMIER CLINIC, Deal Place A, Colombo 3

Dr. Mohamed Haroon Thowfeek

Counsellor

RN HEALTH CLINIC, Barnes Place, Colombo 7 , VIDA PREMIER CLINIC, Deal Place A, Colombo 3

Chandima , Roshini , Suhasna Weda Medura, Suwaya Ayurveda

Dr. Chandima Roshini

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

Suhasna Weda Medura, Suwaya Ayurveda

Burhanuddin , Hamza , Colombo South Teaching Hospital-Kalubowila

Dr. Burhanuddin Hamza

වෛද්‍ය

Colombo South Teaching Hospital-Kalubowila

Sithmi , Koswaththa , National Hospital Colombo

Dr. Sithmi Koswaththa

වෛද්‍ය

National Hospital Colombo

Amila , Goonewardena , Lady Ridgeway Hospital - Registrar in Pediatrics

Dr. Amila Goonewardena

වෛද්‍ය

Lady Ridgeway Hospital - Registrar in Pediatrics

Pumanga , Janith , Horana District General hospital

Dr. Pumanga Janith

වෛද්‍ය

Horana District General hospital

Prasanna , Gunasena , Lanka Hospitals - Colombo 5

Dr. Prasanna Gunasena

ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍ය

Lanka Hospitals - Colombo 5

View more