අපත් සමග ලොව උසස්ම තත්වයේ වෛද්‍යවරුන් සිටී!

විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සොයාගැනීම සඳහා...

Minoli , De Silva , Colombo North Teaching Hospital, Cherith Family Clinic Wattala

Dr. Minoli De Silva

වෛද්‍ය

Colombo North Teaching Hospital, Cherith Family Clinic Wattala

Shanika , Sharma , oDoc

Dr. Shanika Sharma

වෛද්‍ය

oDoc

Savinki , Rambadagalla , oDoc

Dr. Savinki Rambadagalla

වෛද්‍ය

oDoc

Chathurika , Batuwitage , oDoc

Dr. Chathurika Batuwitage

වෛද්‍ය

oDoc

Damitra , De Silva , oDoc

Dr. Damitra De Silva

වෛද්‍ය

oDoc

Jennifer , Maddumage , oDoc

Dr. Jennifer Maddumage

වෛද්‍ය

oDoc

Laxman , Mahendran , oDoc

Dr. Laxman Mahendran

වෛද්‍ය

oDoc

Ahamed , Nihaj , oDoc Worldwide

Dr. Ahamed Nihaj

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chaminda , Goonetilleke , oDoc Worldwide

Dr. Chaminda Goonetilleke

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ratnasingam , Gobith , oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

Dr. Ratnasingam Gobith

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

Dinuka , Guruge , oDoc Worldwide

Dr. Dinuka Guruge

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Danthanarayanage , Saranathilake , oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

Dr. Danthanarayanage Saranathilake

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

Ahlam , Mohamed Musthaffa , oDoc Worldwide

Dr. Ahlam Mohamed Musthaffa

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suhail , Yoosuf , oDoc Worldwide

Dr. Suhail Yoosuf

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Dilanka , Tilakaratne , oDoc Worldwide

Dr. Dilanka Tilakaratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Azard , oDoc Worldwide

Dr. Mohamed Azard

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Sasitha , Fernando , oDoc Worldwide

Dr. Sasitha Fernando

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Sanooz , oDoc Worldwide

Dr. Mohamed Sanooz

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Nadisha , Dissanayake , oDoc Worldwide

Dr. Nadisha Dissanayake

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Leel , Gamarathna , oDoc Worldwide, Medical Centre - Bokundara

Dr. Leel Gamarathna

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Medical Centre - Bokundara

Kushan , Atukorala , oDoc Worldwide

Dr. Kushan Atukorala

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

M.I. , Qurshieth , oDoc Worldwide, NHSL

Dr. M.I. Qurshieth

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NHSL

Habeeba , Sheriff , oDoc Worldwide

Dr. Habeeba Sheriff

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ganeshamoorthy , Sritharan , oDoc Worldwide

Dr. Ganeshamoorthy Sritharan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Sathyajith , Ihalagama , oDoc Worldwide

Dr. Sathyajith Ihalagama

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suneth , Lindamulage , oDoc Worldwide

Dr. Suneth Lindamulage

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Haniffa , Hisham ,

Dr. Haniffa Hisham

වෛද්‍ය

Himali , Atapattu , oDoc Worldwide

Dr. Himali Atapattu

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Malinda , Karunasagara , oDoc Worldwide

Dr. Malinda Karunasagara

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Milton , Mathushan , oDoc Worldwide

Dr. Milton Mathushan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

M.M.M. , Riswan , oDoc Worldwide

Dr. M.M.M. Riswan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Pushpakumara ,

Dr. Janaka Pushpakumara

වෛද්‍ය

Sudesh , Rupasinghe , oDoc Wordwide

Dr. Sudesh Rupasinghe

වෛද්‍ය

oDoc Wordwide

Niluka , Amarathunga , oDoc Worldwide

Dr. Niluka Amarathunga

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Amarasinghe ,

Dr. Janaka Amarasinghe

වෛද්‍ය

Mahen , Boralessa ,

Dr. Mahen Boralessa

වෛද්‍ය

Nisal , Fernando ,

Dr. Nisal Fernando

වෛද්‍ය

Thilina , Liyanage ,

Dr. Thilina Liyanage

වෛද්‍ය

Yasas , Abeywickrema ,

Dr. Yasas Abeywickrema

වෛද්‍ය

Mylashan , Mylvaganam ,

Dr. Mylashan Mylvaganam

වෛද්‍ය

Ajith , Sominanda ,

Dr. Ajith Sominanda

වෛද්‍ය

Ravindra , Welivita ,

Dr. Ravindra Welivita

වෛද්‍ය

Nizar , Abdurrahman , Kalubowila Teaching Hospital, Vasana Hospital - Dehiwala

Dr. Nizar Abdurrahman

වෛද්‍ය

Kalubowila Teaching Hospital, Vasana Hospital - Dehiwala

Abdul Gafoor , Fahmy ,

Dr. Abdul Gafoor Fahmy

වෛද්‍ය

Lasitha , Karunasiri , oDoc Worldwide, District General Hospital - Embilipitiya

Dr. Lasitha Karunasiri

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, District General Hospital - Embilipitiya

Naseem , Muhammed Hussain ,

Dr. Naseem Muhammed Hussain

වෛද්‍ය

Chrishan , Vethanayagam ,

Dr. Chrishan Vethanayagam

වෛද්‍ය

Prabhath , Wickramasinghe ,

Dr. Prabhath Wickramasinghe

වෛද්‍ය

Sagarie , De Silva ,

Dr. Sagarie De Silva

වෛද්‍ය

Shiyana , Ibrahim ,

Dr. Shiyana Ibrahim

වෛද්‍ය

Lalith , Halambarachchige ,

Dr. Lalith Halambarachchige

වෛද්‍ය

Samantha , Kumarage ,

Dr. Samantha Kumarage

වෛද්‍ය

Nilmini , Wijekoon ,

Dr. Nilmini Wijekoon

වෛද්‍ය

Jazeem , Abdullah ,

Dr. Jazeem Abdullah

වෛද්‍ය

Sandaruwan , Liyanage ,

Dr. Sandaruwan Liyanage

වෛද්‍ය

Prasad , Srirajitha ,

Dr. Prasad Srirajitha

වෛද්‍ය

Nanda , Pushpakumara ,

Dr. Nanda Pushpakumara

වෛද්‍ය

Nimal , Wijesiri ,

Dr. Nimal Wijesiri

වෛද්‍ය

Priyanthika , De Alwis ,

Dr. Priyanthika De Alwis

වෛද්‍ය

Muthuramalingam , Ramasubbu ,

Dr. Muthuramalingam Ramasubbu

වෛද්‍ය

Rasheeda , Asgerally , Healthy Life Clinic

Dr. Rasheeda Asgerally

වෛද්‍ය

Healthy Life Clinic

Thilina , Maduranga ,

Dr. Thilina Maduranga

වෛද්‍ය

Akalanka , Dodamgoda ,

Dr. Akalanka Dodamgoda

වෛද්‍ය

Mohamed , Niyas ,

Dr. Mohamed Niyas

වෛද්‍ය

Upali , Piyarathna ,

Dr. Upali Piyarathna

වෛද්‍ය

Nihal , Peeris ,

Dr. Nihal Peeris

වෛද්‍ය

Nizrin , Haseen ,

Dr. Nizrin Haseen

වෛද්‍ය

Sampath , Nanayakkara ,

Dr. Sampath Nanayakkara

වෛද්‍ය

Azam , Sheriffdeen ,

Dr. Azam Sheriffdeen

වෛද්‍ය

Aadhil , Aziz ,

Dr. Aadhil Aziz

වෛද්‍ය

Mohamed Nalir , Munlir ,

Dr. Mohamed Nalir Munlir

වෛද්‍ය

Shanika , Kumarasiri ,

Dr. Shanika Kumarasiri

වෛද්‍ය

Upendra , Wariyapola ,

Dr. Upendra Wariyapola

වෛද්‍ය

Dhananjaya , Bulathwatta ,

Dr. Dhananjaya Bulathwatta

වෛද්‍ය

Yasar , Pathirana ,

Dr. Yasar Pathirana

වෛද්‍ය

Akhila , Wimalasundera ,

Dr. Akhila Wimalasundera

වෛද්‍ය

Dinesh , Perera ,

Dr. Dinesh Perera

වෛද්‍ය

Nishantha , Nelumdeniya ,

Dr. Nishantha Nelumdeniya

වෛද්‍ය

Roshan , Sampath ,

Dr. Roshan Sampath

වෛද්‍ය

Iranga , Madushan ,

Dr. Iranga Madushan

වෛද්‍ය

Nihila , Sivapalasingam ,

Dr. Nihila Sivapalasingam

වෛද්‍ය

Shalinie , Nanayakkara ,

Dr. Shalinie Nanayakkara

වෛද්‍ය

Eash , Kathiresan , oDoc Worldwide, KINGS Hospital, Nawaloka Hospitals PLC

Dr. Eash Kathiresan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, KINGS Hospital, Nawaloka Hospitals PLC

Priyantha , Vithanage ,

Dr. Priyantha Vithanage

වෛද්‍ය

A. P. M. , Fahir ,

Dr. A. P. M. Fahir

වෛද්‍ය

Vishwa , Jayasinghe ,

Dr. Vishwa Jayasinghe

වෛද්‍ය

Chamari Kanchana , Perera ,

Dr. Chamari Kanchana Perera

වෛද්‍ය

Mohamed Firnaz , Buhary ,

Dr. Mohamed Firnaz Buhary

වෛද්‍ය

Firnaz , Badurdeen ,

Dr. Firnaz Badurdeen

වෛද්‍ය

Krishnamoorthy , Chandrasekher ,

Dr. Krishnamoorthy Chandrasekher

වෛද්‍ය

Gihan , Jayasingha , Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

Dr. Gihan Jayasingha

වෛද්‍ය

Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

Dumithra , Kahangamage ,

Dr. Dumithra Kahangamage

වෛද්‍ය

Kushan , De Zoysa ,

Dr. Kushan De Zoysa

වෛද්‍ය

Pamila , Adikari ,

Dr. Pamila Adikari

වෛද්‍ය

Athula , Liyanapathirana ,

Dr. Athula Liyanapathirana

වෛද්‍ය

Chaturangi , Colombathanthri ,

Dr. Chaturangi Colombathanthri

වෛද්‍ය

Kothalawalage Jayanath , Rohitha lankeswara ,

Dr. Kothalawalage Jayanath Rohitha lankeswara

වෛද්‍ය

Deshan , Kotugodella ,

Dr. Deshan Kotugodella

වෛද්‍ය

Dimuthu , Liyanage ,

Dr. Dimuthu Liyanage

වෛද්‍ය

Thusitha , Jayathillake ,

Dr. Thusitha Jayathillake

වෛද්‍ය

Shiraz , Razick ,

Dr. Shiraz Razick

වෛද්‍ය

Kalpa , Suranjith ,

Dr. Kalpa Suranjith

වෛද්‍ය

Ilham , Ismail ,

Dr. Ilham Ismail

වෛද්‍ය

Vamathevan , Perinparooban ,

Dr. Vamathevan Perinparooban

වෛද්‍ය

M.I.M , Lareef ,

Dr. M.I.M Lareef

වෛද්‍ය

Sugath , Pathiraja ,

Dr. Sugath Pathiraja

වෛද්‍ය

V.T.S.K. , Siriwardana ,

Dr. V.T.S.K. Siriwardana

වෛද්‍ය

Gayan , Samarasinghe , Isiri Medical Center

Dr. Gayan Samarasinghe

වෛද්‍ය

Isiri Medical Center

Upul , Narandeniya ,

Dr. Upul Narandeniya

වෛද්‍ය

P.L. , Gunasekara ,

Dr. P.L. Gunasekara

වෛද්‍ය

Walallawita Koralege Sampath , Ruwan Kumara ,

Dr. Walallawita Koralege Sampath Ruwan Kumara

වෛද්‍ය

M. Ranjan Padmapriya , Mendis ,

Dr. M. Ranjan Padmapriya Mendis

වෛද්‍ය

Osada , Suraweera ,

Dr. Osada Suraweera

වෛද්‍ය

Diroshan , Fernando , oDoc Worldwide

Dr. Diroshan Fernando

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chamika Madushan , Manawadu ,

Dr. Chamika Madushan Manawadu

වෛද්‍ය

Susith Chandima , Athukorala , oDoc Worldwide, Apeksha Hospital - Maharagama, National Hospital of Sri Lanka

Dr. Susith Chandima Athukorala

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Apeksha Hospital - Maharagama, National Hospital of Sri Lanka

Tharindu , Vithanage ,

Dr. Tharindu Vithanage

වෛද්‍ය

H.M.G. Samitha Kumara , Heenkenda ,

Dr. H.M.G. Samitha Kumara Heenkenda

වෛද්‍ය

Maligaspe Koralege Gayathri , Nanayakkara ,

Dr. Maligaspe Koralege Gayathri Nanayakkara

වෛද්‍ය

Sayanthan , Balasubramaniam ,

Dr. Sayanthan Balasubramaniam

වෛද්‍ය

K. W. Lesli Rohana , Wimaladasa ,

Dr. K. W. Lesli Rohana Wimaladasa

වෛද්‍ය

G. M. Vajira Buddhika , Samarakoon ,

Dr. G. M. Vajira Buddhika Samarakoon

වෛද්‍ය

Irosha Chandimal , Vithanage ,

Dr. Irosha Chandimal Vithanage

වෛද්‍ය

T , Satheesh ,

Dr. T Satheesh

වෛද්‍ය

H.W.T. Dananjaya , Wijayaratne ,

Dr. H.W.T. Dananjaya Wijayaratne

වෛද්‍ය

L.R.A. , Shalika ,

Dr. L.R.A. Shalika

වෛද්‍ය

Kamal Wasantha Kumara , Seneviratne ,

Dr. Kamal Wasantha Kumara Seneviratne

වෛද්‍ය

Thilinda Kalpa , Sri , Teaching Hospital - Anuradhapura , Kanola Hospital - Anuradhapura, oDoc Worldwide

Dr. Thilinda Kalpa Sri

වෛද්‍ය

Teaching Hospital - Anuradhapura , Kanola Hospital - Anuradhapura, oDoc Worldwide

Janaka Prabhath , Abeysinghe ,

Dr. Janaka Prabhath Abeysinghe

වෛද්‍ය

G. Kamila Indrajee , De Silva ,

Dr. G. Kamila Indrajee De Silva

වෛද්‍ය

Damitha , Piyadigama , Kalubowila Hospital , Durdans Kalubowila Branch, oDoc Worldwide

Dr. Damitha Piyadigama

වෛද්‍ය

Kalubowila Hospital , Durdans Kalubowila Branch, oDoc Worldwide

D.G. , Gunasinghe ,

Dr. D.G. Gunasinghe

වෛද්‍ය

Thushani , Kuruppu ,

Dr. Thushani Kuruppu

වෛද්‍ය

N.N.W.M. Ruvinda , Abeyrathna ,

Dr. N.N.W.M. Ruvinda Abeyrathna

වෛද්‍ය

Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana , Alwis ,

Dr. Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana Alwis

වෛද්‍ය

P.R.S. , Senanayake ,

Dr. P.R.S. Senanayake

වෛද්‍ය

Shobhavie , Kohombange ,

Dr. Shobhavie Kohombange

වෛද්‍ය

Pradeepa , Punchihewa ,

Dr. Pradeepa Punchihewa

වෛද්‍ය

Wiliam Lahiru Sampath , Abeynanda ,

Dr. Wiliam Lahiru Sampath Abeynanda

වෛද්‍ය

Jayantha , Wijeratne , oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital, Central Hospital Badulla, Bandaranaike International Airport - Katunayake

Dr. Jayantha Wijeratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital, Central Hospital Badulla, Bandaranaike International Airport - Katunayake

Wastu , Maithripala ,

Dr. Wastu Maithripala

වෛද්‍ය

Dumind , Niwunhella ,

Dr. Dumind Niwunhella

වෛද්‍ය

Buddhika Saman , Kumara ,

Dr. Buddhika Saman Kumara

වෛද්‍ය

Janakan , Sivalingam ,

Dr. Janakan Sivalingam

වෛද්‍ය

Nishan James , Fernando ,

Dr. Nishan James Fernando

වෛද්‍ය

Haris , Mohamed ,

Dr. Haris Mohamed

වෛද්‍ය

Sudesh , Senarath Paranayapa ,

Dr. Sudesh Senarath Paranayapa

වෛද්‍ය

Amjad , Kariapper ,

Dr. Amjad Kariapper

වෛද්‍ය

Prem .L . , Durairajah ,

Dr. Prem .L . Durairajah

වෛද්‍ය

Buddhi , Prabhashwara ,

Dr. Buddhi Prabhashwara

වෛද්‍ය

J C Buddhi , Munaweerage ,

Dr. J C Buddhi Munaweerage

වෛද්‍ය

Menaka , Thilakarathna ,

Dr. Menaka Thilakarathna

වෛද්‍ය

Nilmini , Jayaweera ,

Dr. Nilmini Jayaweera

වෛද්‍ය

Mohamed Muzammil , Al-Ameen Rizath ,

Dr. Mohamed Muzammil Al-Ameen Rizath

වෛද්‍ය

Nishanka , Weerasuriya ,

Dr. Nishanka Weerasuriya

වෛද්‍ය

Isuru , De Silva ,

Dr. Isuru De Silva

වෛද්‍ය

Isuri , Balasuriya ,

Dr. Isuri Balasuriya

වෛද්‍ය

Gihan , Peiris ,

Dr. Gihan Peiris

වෛද්‍ය

Nuwan , Kularathne ,

Dr. Nuwan Kularathne

වෛද්‍ය

Sarangi , Jayasena ,

Dr. Sarangi Jayasena

වෛද්‍ය

Muzni , Mubarak ,

Dr. Muzni Mubarak

වෛද්‍ය

Dilshan , Fernando ,

Dr. Dilshan Fernando

වෛද්‍ය

Chandimal , Alahakoon ,

Dr. Chandimal Alahakoon

වෛද්‍ය

Kumar , Ahangama ,

Dr. Kumar Ahangama

වෛද්‍ය

Ratshaayini , Anojan ,

Dr. Ratshaayini Anojan

වෛද්‍ය

Nuwan , Jayamanne ,

Dr. Nuwan Jayamanne

වෛද්‍ය

Tharaka , Premarathne ,

Dr. Tharaka Premarathne

වෛද්‍ය

G G M , Lakmal , Teaching Hospital Karapitiya, SS Family Medical Center, Galle road, yakkalamulla

Dr. G G M Lakmal

වෛද්‍ය

Teaching Hospital Karapitiya, SS Family Medical Center, Galle road, yakkalamulla

Gulam Mohamed , Mohamed Nazeer ,

Dr. Gulam Mohamed Mohamed Nazeer

වෛද්‍ය

Pradeep , Kandegedara ,

Dr. Pradeep Kandegedara

වෛද්‍ය

Senarath , Dharmadasa ,

Dr. Senarath Dharmadasa

වෛද්‍ය

Ranjala , Weerasinghe ,

Dr. Ranjala Weerasinghe

වෛද්‍ය

Thevarajah , Gobinath ,

Dr. Thevarajah Gobinath

වෛද්‍ය

Buddhika , Gunawardana ,

Dr. Buddhika Gunawardana

වෛද්‍ය

Nalaka , Kulathunge ,

Dr. Nalaka Kulathunge

වෛද්‍ය

Gayan , Dayaratna ,

Dr. Gayan Dayaratna

වෛද්‍ය

Sampath , Bandara ,

Dr. Sampath Bandara

වෛද්‍ය

Chamath , Perera ,

Dr. Chamath Perera

වෛද්‍ය

Chaluka , Jayatissa ,

Dr. Chaluka Jayatissa

වෛද්‍ය

Vindya , Rajakaruna ,

Dr. Vindya Rajakaruna

වෛද්‍ය

Charith , Pathirana ,

Dr. Charith Pathirana

වෛද්‍ය

Romesh , Fernando ,

Dr. Romesh Fernando

වෛද්‍ය

Theekshana , Pathirana ,

Dr. Theekshana Pathirana

වෛද්‍ය

Mevan , De Silva ,

Dr. Mevan De Silva

වෛද්‍ය

Mario , Alles ,

Dr. Mario Alles

වෛද්‍ය

Ahila , P. Selvam ,

Dr. Ahila P. Selvam

වෛද්‍ය

Mendis Appu , Prasath ,

Dr. Mendis Appu Prasath

වෛද්‍ය

Ziyard , Zarook , The National Hospital of Sri Lanka

Dr. Ziyard Zarook

වෛද්‍ය

The National Hospital of Sri Lanka

Mohamed Naleem , Abdul kareem ,

Dr. Mohamed Naleem Abdul kareem

වෛද්‍ය

Prabath , Kasthuriarachchi ,

Dr. Prabath Kasthuriarachchi

වෛද්‍ය

Rajeev , Gopalamoorthy ,

Dr. Rajeev Gopalamoorthy

වෛද්‍ය

Waruna , Sampath Bandara ,

Dr. Waruna Sampath Bandara

වෛද්‍ය

Buddhika , Gurukula ,

Dr. Buddhika Gurukula

වෛද්‍ය

Prasanna , Ranasinghe ,

Dr. Prasanna Ranasinghe

වෛද්‍ය

Shoayb , Shafee , Sri Jayewardenepura General Hospital

Dr. Shoayb Shafee

වෛද්‍ය

Sri Jayewardenepura General Hospital

Buddhika , Munasinghe ,

Dr. Buddhika Munasinghe

වෛද්‍ය

Lakshitha , Ranasinghe ,

Dr. Lakshitha Ranasinghe

වෛද්‍ය

Seneth , Gajasinghe ,

Dr. Seneth Gajasinghe

වෛද්‍ය

Ahamed , Razim ,

Dr. Ahamed Razim

වෛද්‍ය

Sabras , Ibrahim ,  Gampola Medical Center - Gampola   , Base Hospital - Gampola, oDoc Worldwide

Dr. Sabras Ibrahim

වෛද්‍ය

Gampola Medical Center - Gampola , Base Hospital - Gampola, oDoc Worldwide

Dharmappriya , Atapattu ,

Dr. Dharmappriya Atapattu

වෛද්‍ය

Mohamed Farook , Mohamed Fahim ,

Dr. Mohamed Farook Mohamed Fahim

වෛද්‍ය

Kirubendran , Tharmalingam ,

Dr. Kirubendran Tharmalingam

වෛද්‍ය

Minoli , Costa , oDoc Worldwide

Dr. Minoli Costa

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

K.N. Shyamalie , Thilakarathne ,

Dr. K.N. Shyamalie Thilakarathne

වෛද්‍ය

Sahanika , Sumanasuriya Malwatte ,

Dr. Sahanika Sumanasuriya Malwatte

වෛද්‍ය

Chinthaka , Wijesinghe ,

Dr. Chinthaka Wijesinghe

වෛද්‍ය

Asanka , Pathiratne , oDoc Worldwide

Dr. Asanka Pathiratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Madhawa , Perera ,

Dr. Madhawa Perera

වෛද්‍ය

Nival , Kolambage ,

Dr. Nival Kolambage

වෛද්‍ය

Dumindu , Senevirathna ,

Dr. Dumindu Senevirathna

වෛද්‍ය

Sajith , Udurawana ,

Dr. Sajith Udurawana

වෛද්‍ය

Kasun , Ranathunga , District General Hospital - Polonnaruwa, Nirodha Medical Centre

Dr. Kasun Ranathunga

වෛද්‍ය

District General Hospital - Polonnaruwa, Nirodha Medical Centre

Chidambaram , Shanmugasundaram ,

Dr. Chidambaram Shanmugasundaram

වෛද්‍ය

Lasantha , Nanayakkara , oDoc Worldwide, Intracare Family Medical Center - Kadawatha

Dr. Lasantha Nanayakkara

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Intracare Family Medical Center - Kadawatha

Shiran , Motha ,

Dr. Shiran Motha

වෛද්‍ය

Amaranath , Karunanayake ,

Dr. Amaranath Karunanayake

වෛද්‍ය

S. Dharshini , Kumar ,

Dr. S. Dharshini Kumar

වෛද්‍ය

Susil , Jayasundera ,

Dr. Susil Jayasundera

වෛද්‍ය

Ahamed , Irshad , Rathnapura (DH-Gallela), Wellampitiya, Colombo. (Medical centre)

Dr. Ahamed Irshad

වෛද්‍ය

Rathnapura (DH-Gallela), Wellampitiya, Colombo. (Medical centre)

Chamila , Kotalawala ,

Dr. Chamila Kotalawala

වෛද්‍ය

Harshan , Kumara ,

Dr. Harshan Kumara

වෛද්‍ය

Chinthaka , Thambugala ,

Dr. Chinthaka Thambugala

වෛද්‍ය

Kelani , Perera ,

Dr. Kelani Perera

වෛද්‍ය

Susitha , Ruwan ,

Dr. Susitha Ruwan

වෛද්‍ය

Madhushani , Manorathne ,

Dr. Madhushani Manorathne

වෛද්‍ය

Sithy Fathima Mashood , Mashood ,

Dr. Sithy Fathima Mashood Mashood

වෛද්‍ය

Shifarah , Riyal ,

Dr. Shifarah Riyal

වෛද්‍ය

N. Patali , Karunarathne ,

Dr. N. Patali Karunarathne

වෛද්‍ය

Dinushan , Wijewardena ,

Dr. Dinushan Wijewardena

වෛද්‍ය

Anthony , Seneviratne ,

Dr. Anthony Seneviratne

වෛද්‍ය

Chanru , Fernando ,

Dr. Chanru Fernando

වෛද්‍ය

Dimithra , Gamalathge ,

Dr. Dimithra Gamalathge

වෛද්‍ය

Noorul Isma , Mahfal ,

Dr. Noorul Isma Mahfal

වෛද්‍ය

Indunil , Amaratunga ,

Dr. Indunil Amaratunga

වෛද්‍ය

Manjula , Costa ,

Dr. Manjula Costa

වෛද්‍ය

Eranda , Senevirathna ,

Dr. Eranda Senevirathna

වෛද්‍ය

Susil , Gajadeera ,

Dr. Susil Gajadeera

වෛද්‍ය

Rakitha , Kasige ,

Dr. Rakitha Kasige

වෛද්‍ය

H M I , Handagiripathira ,

Dr. H M I Handagiripathira

වෛද්‍ය

Ananda , Jayalal ,

Dr. Ananda Jayalal

වෛද්‍ය

Abdul Mubarack , Omar Ozaal ,

Dr. Abdul Mubarack Omar Ozaal

වෛද්‍ය

Achini , Silva ,

Dr. Achini Silva

වෛද්‍ය

Nandana , Kumara ,

Dr. Nandana Kumara

වෛද්‍ය

Binoka , Premarathna ,

Dr. Binoka Premarathna

වෛද්‍ය

Mathisha , De silva ,

Dr. Mathisha De silva

වෛද්‍ය

Kashmila , Perera , Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

Dr. Kashmila Perera

වෛද්‍ය

Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

AS , Sahhitharen ,

Dr. AS Sahhitharen

වෛද්‍ය

Sumudu , Weragoda ,

Dr. Sumudu Weragoda

වෛද්‍ය

Fathah , Abdul Hady ,

Dr. Fathah Abdul Hady

වෛද්‍ය

Ipalawaththage Kalpanee Dilhara , Ipalawaththa ,

Dr. Ipalawaththage Kalpanee Dilhara Ipalawaththa

වෛද්‍ය

Gayathri , Attanayake ,

Dr. Gayathri Attanayake

වෛද්‍ය

Thushani , Fernando ,

Dr. Thushani Fernando

වෛද්‍ය

Udesh , Benthuhewa ,

Dr. Udesh Benthuhewa

වෛද්‍ය

Mangala , Navaratne ,

Dr. Mangala Navaratne

වෛද්‍ය

Darshani , Wanigasekara , SHO Gynaecology & Obstetrics - Dambulla

Dr. Darshani Wanigasekara

වෛද්‍ය

SHO Gynaecology & Obstetrics - Dambulla

Charith , Ruwanpathirana ,

Dr. Charith Ruwanpathirana

වෛද්‍ය

Rajeevan , Brahalathan , Colombo North Teaching Hospital

Dr. Rajeevan Brahalathan

වෛද්‍ය

Colombo North Teaching Hospital

Dananjaya , Rajapaksha ,

Dr. Dananjaya Rajapaksha

වෛද්‍ය

Rumesh , Jayanatha ,

Dr. Rumesh Jayanatha

වෛද්‍ය

Nishani , Gunatilake ,

Dr. Nishani Gunatilake

වෛද්‍ය

Sankha , Withanage ,

Dr. Sankha Withanage

වෛද්‍ය

Deepika , Kuruppuarachchi ,

Dr. Deepika Kuruppuarachchi

වෛද්‍ය

Chamindi , Rathnayake ,

Dr. Chamindi Rathnayake

වෛද්‍ය

Prashanth , Sivalingam ,

Dr. Prashanth Sivalingam

වෛද්‍ය

Nuwan , Padumadasa ,

Dr. Nuwan Padumadasa

වෛද්‍ය

Sachini , Mendis ,

Dr. Sachini Mendis

වෛද්‍ය

Rikaz , Jaleel ,

Dr. Rikaz Jaleel

වෛද්‍ය

Anupama , Nanayakkara ,

Dr. Anupama Nanayakkara

වෛද්‍ය

Ransirini , Wijeratne ,

Dr. Ransirini Wijeratne

වෛද්‍ය

Mihilie , Kulasinghe ,

Dr. Mihilie Kulasinghe

වෛද්‍ය

Rashmira , Balasuriya , Family Planning Association of Sri Lanka (FPA), Vida Clinic- Colombo

Dr. Rashmira Balasuriya

වෛද්‍ය

Family Planning Association of Sri Lanka (FPA), Vida Clinic- Colombo

Nadeesha Nilupulee , Samarakkody ,

Dr. Nadeesha Nilupulee Samarakkody

වෛද්‍ය

Abdul , Majeeth ,

Dr. Abdul Majeeth

වෛද්‍ය

Champika , Perera ,

Dr. Champika Perera

වෛද්‍ය

Aslie , Ansar ,

Dr. Aslie Ansar

වෛද්‍ය

L.T.S. , Silva ,

Dr. L.T.S. Silva

වෛද්‍ය

M.N.M. , Nuski ,

Dr. M.N.M. Nuski

වෛද්‍ය

Nelum Mala , De Almeida ,

Dr. Nelum Mala De Almeida

වෛද්‍ය

Nadeesha , Dissanayake Perera ,

Dr. Nadeesha Dissanayake Perera

වෛද්‍ය

Kamal , Gunawardane ,

Dr. Kamal Gunawardane

වෛද්‍ය

Tharindu Darshana , Nanayakkara , Teaching hospital Anuradhapura - SHO Gyn and Obs

Dr. Tharindu Darshana Nanayakkara

වෛද්‍ය

Teaching hospital Anuradhapura - SHO Gyn and Obs

JAYANI , ABEYKOON ,

Dr. JAYANI ABEYKOON

වෛද්‍ය

Amitha , Karunanayake ,

Dr. Amitha Karunanayake

වෛද්‍ය

Harsha , Pathiragoda ,

Dr. Harsha Pathiragoda

වෛද්‍ය

Tharaka , Wickramage , DBH Dambulla

Dr. Tharaka Wickramage

වෛද්‍ය

DBH Dambulla

Vinitharan , Varunanantharajah , National hospital of Sri Lanka - Senior registrar in Endocrinology

Dr. Vinitharan Varunanantharajah

වෛද්‍ය

National hospital of Sri Lanka - Senior registrar in Endocrinology

Burhanuddin , Hamza , Colombo South Teaching Hospital-Kalubowila

Dr. Burhanuddin Hamza

වෛද්‍ය

Colombo South Teaching Hospital-Kalubowila

Sithmi , Koswaththa , National Hospital Colombo

Dr. Sithmi Koswaththa

වෛද්‍ය

National Hospital Colombo

Amila , Goonewardena , Lady Ridgeway Hospital - Registrar in Pediatrics

Dr. Amila Goonewardena

වෛද්‍ය

Lady Ridgeway Hospital - Registrar in Pediatrics

Pumanga , Janith , Horana District General hospital

Dr. Pumanga Janith

වෛද්‍ය

Horana District General hospital

Saranga , Geeganage , oDoc Worldwide, General Hospital - Matara, Asiri Hospital - Matara

Dr. Saranga Geeganage

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, General Hospital - Matara, Asiri Hospital - Matara

View more