අපත් සමග ලොව උසස්ම තත්වයේ වෛද්‍යවරුන් සිටී!

විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සොයාගැනීම සඳහා...

Premini , Rajendiran , oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Dr. Premini Rajendiran

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Kanchana , Mallawaarachchi , oDoc Worldwide, District General Hospital  - Hambantota

Dr. Kanchana Mallawaarachchi

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, District General Hospital - Hambantota

Deepa Himani , Liyanage , oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital -  Colombo, Hemas Hospital -  Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Dr. Deepa Himani Liyanage

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Chathurarya , Siriwardena , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Dr. Chathurarya Siriwardena

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Nishantha , Pathirana ,

Dr. Nishantha Pathirana

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Damayanthi , Bandara ,

Dr. Damayanthi Bandara

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Pushpa , Karunasekara ,

Dr. Pushpa Karunasekara

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Satgurunathan , Kandapillai ,

Dr. Satgurunathan Kandapillai

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Amitha , Nelumdeniya ,

Dr. Amitha Nelumdeniya

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

View more