විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සොයාගැනීම සඳහා...

Premini , Rajendiran , oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

ප්‍රේමිනී රාජේන්ද්‍රන්

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Kanchana , Mallawaarachchi ,

කංචන මල්ලවආරච්චි

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

D.H.  , Liyanage , oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital -  Colombo, Hemas Hospital -  Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

D. H. ලියනගේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Chathurarya , Siriwardena , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

චතුරාර්ය සිරිවර්ධන

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Nishantha , Pathirana ,

නිශාන්ත පතිරණ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Damayanthi , Bandara ,

දමයන්ති බණ්ඩාර

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Pushpa , Karunasekara ,

පුශ්පා කරුණාසේකර

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Nisansala , Nagodavithana ,

නිසංසලා නාගොඩවිතාන

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Satgurunathan , Kandapillai ,

සත්ගුරුනාදන් කන්දපිල්ලේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Niluka , Paththinige ,

නිලූකා පත්තිනිගේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

View more